Reportage

Kommunen kan inte avsäga sig ansvaret

Skolan är stängd och elevassistenten kan inte arbeta hemma hos eleven. Vad händer då?

Juridiken inom social omsorg har väckt extra mycket frågor under coronatiden. Plötsligt ändras förutsättningarna för hela samhället och därmed också reglerna för LSS och SoL.

Juridiken inom social omsorg har väckt extra mycket frågor under coronatiden. Plötsligt ändras förutsättningarna för hela samhället och därmed också reglerna för LSS och SoL. Vem bär ansvaret för stöd och personlig assistans när skola och daglig verksamhet stänger i coronapandemins spår? Finn Kronsporre, som är jurist, reder ut frågorna.

Juristen Finn Kronsporre får dagligen ta emot frågor kring regler för tillämpning av LSS och SoL. Att kommunerna har det yttersta ansvaret där ändras inte för att det råder en pandemi.

– Visst ansvar kan dock komma att bli större eller mindre. Till exempel det här om att äldre inte skulle få ha hemtjänst utanför sin hemkommun under sommaren, säger han.

Finn Kronsporre höll en webbsänd kurs, Social omsorg i coronatider, som JP Infonet arrangerade den 2 juni.

Kommunerna kan inte komma runt att de är ytterst ansvariga.

– När två huvudmän inte kan komma överens om vem som är ansvarig eller när det är oklart vem som är ansvarig blir det automatiskt kommunen som bär ansvaret. Detta för att inget ska hamna mellan stolarna. Om till exempel inte Regionen har tid eller möjlighet att ge stödet är det kommunen som träder in, förklarar Finn.

Sedan kan man hamna i ett läge där kommunen inte kan göra insatsen. Coronapandemin har till exempel gjort att kommunen inte kan erbjuda sommargäster hemtjänst utanför sin hemkommun för att det inte finns resurser till det. Detta trots att man har rätt till det enligt lagen.

– I Socialtjänstlagens sjunde paragraf står det att lagen ska främja jämlikhet. Man ska utgå från vad som gäller för alla. Coronapandemin har ändrat förutsättningarna i hela landet för alla, så då ska man ta hänsyn för det; vad som gäller för alla under pandemin.

I femte paragrafen står det om att levnadsvillkoren ska vara i jämförelse med andras. Finn ger ett exempel:

– Daglig verksamhet upphör vid 67 års ålder eftersom den ska vara för personer i yrkesverksam ålder. Men nu är det corona-situationen som är vägledande. Då kan man få hitta andra lösningar om den dagliga verksamheten inte kan pågå som vanligt.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla daglig verksamhet även om verksamheten är stängd. Syftet med daglig verksamhet är att få en sysselsättning som liknar vanligt arbete. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter personens önskemål. Under rådande omständigheter kan man då ersätta den traditionella sysselsättningen med annan stimulans och social samvaro som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Kanske någon aktivitet utomhus.

– Varje ärende kräver sin bedömning. Om handläggaren har noterat att personen har autistiska drag och inte diagnosen autism har denne egentligen fått en felaktig bedömning för rätt till daglig verksamhet. Handläggaren kanske har skrivit att personen har behov av social kontakt. Ja, då kan det räcka med en stunds promenad med social samvaro.

Finn Kronsporre berättar också att ibland står det bara att det är beviljat daglig verksamhet, medan i andra fall kan det stå hur många timmar per dag det ska vara.

– Står det att man har rätt till ett visst antal timmar per dag, då är det i princip det som gäller.

För att uppfylla kriterierna för daglig verksamhet enligt LSS ska personen vara i yrkesverksam ålder, sakna förvärvsarbete och inte utbilda sig. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. 

På grund av corona har det skapas några nya författningar i Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387):

– Förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-​19.

– Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-​19.

– Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-​19.

– Förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-​19.

– Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Finn väljer att titta närmare på vad som händer när skolan stänger.

– Den som har funktionshinder och behöver det stöd som man skulle ha fått i skolan har rätt till liknande stöd, men det kan vara svårt att reda ut vem som är ansvarig för stödet. Många har frågat om inte elevassistenten borde få följa med hem. Det har jag inget svar på, men inget säger att en elevassistent inte skulle kunna det, men samtidigt är den knuten till skolan. Skolan är dock ansvarig för att undervisningen ska kunna bedrivas på distans. Det är sällan som en skola helt försummar särskilt stöd utifrån ett funktionshinder, men föräldrarna brukar ha synpunkter på stödet. Kommunen skulle också kunna ge assistansen och debitera skolan för kostnaden. Kommunen kan inte neka stöd bara för att de tycker att skolan ska ta sitt ansvar. Återigen, om det är oklart eller om två bråkar om ansvaret så träder kommunens ansvar in. Familjen kan också få retroaktiv kompensation för assistans.

Föräldraansvaret enligt LSS ger rätt till insats från den nivå där funktionshindret skapar merarbete jämfört med ett barn utan funktionshinder. Skolplikt är också ett föräldraansvar.

– Vi har en stark skolplikt i Sverige. Det ses som en allvarlig sak att hålla ett barn utanför skolan, vilket tolkas som att man brister i omsorgen om barnet. Det kan till och med leda till tvångsomhändertagande vård enligt LVU. Att man håller sitt barn hemma på grund av oro för corona är ingen befogad anledning, men det kan det vara om barnet tillhör en riskgrupp.

Många barn som har personlig assistans hör till en riskgrupp.

– Då kan man få utökad personlig assistans. Men om man har personlig assistans på grund av ett utagerat beteende till exempel och barnet är hemma med feber och är sängliggande, då är inte det utagerade beteendet kvar och rätten till assistans försvinner under de dagarna, säger Finn.

När det gäller förordningen om tillfälligt förbud mot besök finns det några undantag; om personen befinner sig i livets slutskede eller om besökaren befinner sig i livets slutskede. Nu har man ju också kunnat göra besök utomhus under sommaren. Akut tandvård, till exempel, är också ett undantag.