Akut platsbrist på SiS – SKR kräver snabba åtgärder

Just nu står 58 barn i kö för en plats på Statens institutionsstyrelse (SiS).
Anders Henriksson, SKR
– Barn och unga med akut behov av vård och skydd, som riskerar att skjutas eller som kanske själva kommer att skjuta, får inte de platser som SiS har ansvar att tillhandahålla, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Just nu står 58 barn i kö för en plats på Statens institutionsstyrelse (SiS). Det råder akut platsbrist och SKR skickade förra veckan en hemställan till regeringen om det akuta läget. Regeringen höll ett krismöte om situationen den 4 juli och meddelade sedan att man kommer att förstärka SiS med en överdirektör.

SKR skickade en hemställan till regeringen den 24 juni med åtgärder som skulle behöva vidtas. Detta efter att flera gånger ha påtalat för SiS de skriande behovet av att öka sin kapacitet. Då var det 49 barn som stod i kö för plats.

– Platsbristen på SiS är oerhört allvarlig. Barn och unga med akut behov av vård och skydd, som riskerar att skjutas eller som kanske själva kommer att skjuta, får inte de säkra platser de har rätt till och som SiS har ansvar att tillhandahålla. Vi vet att sommaren är en tid då gängens rekrytering av unga ökar, därför är läget extra akut, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Bristen på medarbetare kan göra att SiS tvingas stänga avdelningar och tillfälligt minska antalet platser.

SKR vill bland annat se följande för att öka antalet platser på SiS:

Ordna fram fler platser. SKR anser att det finns ett skriande behov av säkra platser på låsta avdelningar. En avvägning mellan kvaliteten på vården och mängden platser måste alltid göras. Dagens akuta läge innebär, menar SKR, att det är bättre att barn som annars kanske begår eller utsätts för grova brott får plats på SiS, även om det kan påverka kvaliteten på vården.

Det går inte att vänta på att Kriminalvården tar över ansvaret

Skapa bättre flöde i vårdkedjan genom fler utslussningsplatser. Behovet av fler platser på SiS låsta avdelningar är stort. Därför anser SKR att regeringen bör snabbutreda om SiS kan få utökat ansvar för utslussningen av ungdomar. Det är i dag mycket svårt för kommunerna att hitta placeringar efter en SiS-placering, eftersom ingen aktör klarar av att möta de behov av både vård och skydd som ungdomarna har. Om SiS, med sina särskilda befogenheter, hade fler utslussningsplatser skulle detta kunna möjliggöra både en bättre vårdkedja och frigöra fler platser på de låsta avdelningarna.

Bygg nya platser. Platsbristen har varit ett bekymmer i flera års tid, men är nu så pass akut att den inte går att lösa endast med att bygga om befintliga lokaler – utan nu måste man även bygga nya, säkra, ändamålsenliga lokaler. SKR inser att det inte görs i en handvändning, men det är viktigt att arbetet med att bygga nya platser sätter igång så fort som möjligt. Det går inte, anser SKR, att vänta på att Kriminalvården tar över ansvaret av de ungdomar som i dag har plats på SiS.

– Vi har under en längre tid sett en utveckling där SiS inte klarar sitt lagstadgade uppdrag att tillhandahålla nödvändiga platser till kommunerna. Det är positivt att regeringen tillsatt en utredning för att reformera SiS, men läget är nu så akut att regeringen behöver agera med kortsiktiga kraftfulla insatser. Staten måste kunna omhänderta barn som annars riskerar att fara väldigt illa eller i värsta fall dö, säger Anders Henriksson.

UPPDATERING 5 juli:

Efter regeringens krismöte den 4 juli presenteras att man från regeringens sida ser ett behov av att förstärka styrningen av SiS med en överdirektör, vars uppdrag blir att ge stöd till myndighetschefen i arbetet med verksamheten. Ambitionen är att förstärka myndighetsledningens samlade kompetens och förmåga, för att på så sätt utveckla myndigheten och den framtida inriktningen av verksamheten.

Related posts