Placerade barns erfarenheter i uppdaterad utbildning

Nu finns en ny version av materialet Ett hem att växa i, som används i utbildning av familjehem.
"Ett hem att växa i"
"Ett hem att växa i" är en grundutbildning för jour- och familjehem.

Nu finns en ny version av materialet Ett hem att växa i, som används i utbildning av familjehem. I den här revideringen har erfarenheter från familjehemsplacerade barn varit ett viktigt underlag.

− Det har varit väldigt givande att få samarbeta med unga som har egna erfarenheter av hur det är att vara placerad idag. Deras berättelser, inspel och material har lyft vårt arbete, säger Anna Svennblad, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för uppdateringen.

Det behövs fler familjehem. Men det är också viktigt att de som finns får utbildning och stöd utifrån aktuell kunskap. Socialstyrelsen tillhandahåller och utvecklar utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i” för att bidra till en familjehemsvård av god kvalitet.

Parallellt med att utgå ifrån aktuell kunskap har barns och ungas erfarenheter av att vara placerade fått större utrymme i det nu reviderade materialet. Resultatet från en nationell brukarundersökning med familjehemsplacerade barn har varit viktigt. Men projektet har också involverat ungdomar direkt i arbetet via organisationerna Maskrosbarn och Knas hemma.

Nyheter i den nya versionen

Ett exempel på hur barn och unga har påverkat innehållet i det nya materialet är ämnet identitet. Barn och unga har i flera sammanhang lyft fram att familjehem behöver bli mer medvetna och stöttande till placerade barns identitetsskapande, särskilt utifrån att man inte växer upp i sin biologiska familj. Därför har identitet också fått större utrymme i det nya materialet.

Faktadelarna har reviderats utifrån aktuell kunskap. Nya teman är till exempel normbrytande beteende, syskon i familjehemmet och så kallad sharenting (fenomenet att dela bilder på barn i sociala medier). Området hälsa och skolgång har utökats med till exempel identitet, munhälsa samt våld och våldsutsatthet. Mer konkret har kursplanen utökats från 8 till 9 möten, eller från 24 till 27 timmar.

− De allra flesta barn som bor i familjehem har det bra. Men både samhället och kunskapen utvecklas och därför måste vi fortsätta förbättra stödet till de som tar på sig den här viktiga rollen, säger Anna Svennblad.

Den nya versionen av ett Ett hem att växa i hittar du på Socialstyrelsens webbplats här:

Barn och unga placerade i familjehem – Socialstyrelsen

Anmäl dig till en digital genomgång

I september erbjuder Socialstyrelsen tre tillfällen då man går igenom materialet med fokus på förändringar och nytt innehåll. Presentationerna hålls på Teams. Dessa tillfällen är:

Related posts