Det riskerar att krocka med ambitionerna

"Det finns mycket i lagen som skulle kunna bli ett paradigmskifte"

Rädda Barnen är oroliga över den politiska viljan att socialtjänsten i högre utsträckning ska fokusera på kontroll och tvång. 

Så här kommenterar Rädda Barnen regeringens förslag om en ny socialtjänstlag som presenterades den 2 juli:

Rädda Barnen är mycket positiva till formuleringen att socialtjänsten ska arbeta tidigt och förebyggande. Fokuset på att socialtjänsten ska komma in tidigt för barn, unga och familjer och arbeta med tillgänglighet och tilltro är oerhört viktigt och något vi länge drivit. Det är även positivt att barn ska få tillgång till information och att socialtjänsten ska försäkra sig om att barn har förstått informationen. Det finns mycket i lagen som skulle kunna bli ett paradigmskifte för barn, unga och familjers möjlighet att få tidigt stöd och hjälp.

Samtidigt ser Rädda Barnen att det parallellt sker många andra åtgärder och förslag som utreds som riskerar att omöjliggöra socialtjänstens förutsättningar att arbeta med tillit och tillgänglighet. Socialtjänsten ska nu även bli föremål för mer kriminalpolitiska åtgärder. Som exempelvis övervakning, åklagare som föreslås besluta om LVU, slopad sekretess till rättsvårdande myndigheter som riskerar att försvåra möjligheten för socialtjänsten att arbeta just tidigt och förtroendeskapande.

Vi ser alltså en politisk vilja att socialtjänsten i högre utsträckning ska fokusera på kontroll och tvång. Detta riskerar att krocka med ambitionerna i denna nya lagstiftning – då det riskerar att negativt påverka socialtjänstens möjlighet att arbeta förebyggande och förtroendeskapande, vilket gör oss oroliga.

Rädda Barnen

Related posts