Behandling

Ska ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Regeringens nya åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver kompletteras med mer långsiktiga insatser.

Den svenska vården för sexualbrottsutsatta brister. Därför har WONSA inlett ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stiftelsen Stora Sköndal för att blir en nationell aktör för forskning, utbildning, behandling och vård.

Den svenska vården för sexualbrottsutsatta brister. Därför har WONSA inlett ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stiftelsen Stora Sköndal för att blir en nationell aktör för forskning och utbildning, samt behandling och vård till de drabbade. 


I dag finns endast en svensk specialistmottagning för vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Det saknas en instans som har i uppdrag att ta hand om den stora grupp vårdsökande som blivit utsatta för sexualbrott och som kan bidra till ökad kunskap på området.

– Regeringens satsning är en bra början, men det måste även finnas plats för det icke akuta omhändertagandet. I dagsläget står över 1000 sexualbrottsutsatta i kö för att få adekvat vård och behandling. Trots att det finns tydliga nationella och internationella krav på att specialistinsatser ska finnas så saknas idag ett helhetsgrepp om den här frågan. Vi på WONSA tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stiftelsen Stora Sköndal står redo att axla det ansvaret, men vi behöver stöd från politiken, säger Maya af Geijerstam, generalsekreterare på WONSA, World of No Sexual Abuse.

Många av Sveriges regioner saknar kunskap för att kunna ta emot denna stora grupp vårdsökande på ett patientsäkert sätt. Det beror dels på att det saknas nationella riktlinjer och vårdprogram och dels att det saknas utbildning, fortbildning och specialistutbildningar för vårdpersonal. Det leder till att regionerna har svårt att ta fram regionala riktlinjer och vårdstrukturer.

– Det behövs förstärkta utbildnings- och forskningsinsatser inom detta område som utvecklas i nära relation till fältet. Under de senaste åren har vi på Ersta Sköndal Bräcke högskola gjort stora satsningar när det gäller kunskapsuppbyggnaden om våld i nära relationer. I det arbetet har vi gjort värdefulla erfarenheter som vi kan bygga vidare på också när det gäller stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld, säger Martin Börjeson, prefekt för institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Vi vill att ledande politiker förstår allvaret och tar ansvar genom att bidra med de ekonomiska resurser som behövs för att kunna starta upp en verksamhet som arbetar med frågan. Kostnaden är liten i jämförelse med de samhällsekonomiska konsekvenser som nuvarande brist på kompetens vården innebär, Åsa Andersson, direktor vid Stiftelsen Stora Sköndal.

Aktörerna förslår att ett nationellt center för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning inrättas i ett första steg, för att:

1. Bygga upp kvalitetssäkrade utbildningar för vårdpersonal på grundnivå samt fortbildning på specialistnivå.

2. Ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera dessa patienter, och hänvisa vidare till rätt instans, vårdnivå och behandling.
3. Se till att det finns tillgängliga mottagningar med kunskap om bemötande, bedömning och behandling av patienter med skador efter sexualbrott implementeras i alla regioner.