Behandling

Flickor utsätts för otillåtna fasthållningar på SiS

IVO har funnit brister på samtliga 12 granskade ungdomshem där flickor vårdas. Foto: Getty Images

IVOs senaste tillsyn på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem visar att flickor ofta utsätts för otillåtna tvångsåtgärder, som fasthållningar och nedläggningar. Hela 19 av 21 ungdomshem uppvisade allvarliga brister.

IVOs senaste tillsyn på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem visar att flickor ofta utsätts för otillåtna tvångsåtgärder, som fasthållningar och nedläggningar. Hela 19 av 21 ungdomshem uppvisade allvarliga brister.


Antalet avskiljningar för flickor har nästan fördubblats mellan 2019 och 2021. IVO kan inte identifiera någon annan omständighet än kön. Det är mycket allvarligt att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng. Detta kan innebära en direkt fara för liv och hälsa. 

Vid IVOs tillsyn av SiS särskilda ungdomshem under perioden 1 maj 2021 till 1 maj 2022 kritiserade IVO hela 19 av 21 verksamheter för allvarliga brister och ställde krav på åtgärder. IVO har funnit brister på samtliga 12 ungdomshem där flickor vårdas.

Avskiljning, som är en särskild befogenhet för SiS, används på ett sätt som är i strid med lagen. Vid 14 av 21 ungdomshem har verksamheterna agerat i strid med lagen genom att använda fasthållningar och nedläggningar i stället för att ta den unga till ett avskiljningsrum. Flickor är mer utsatta för otillåtna tvångsåtgärder än pojkar. 

Flickor är dessutom mer utsatta för kränkningar, både från personalen och från andra boende ungdomar. Tillsynen visar två fall där personal arbetar med barn och unga trots pågående utredning om sexualbrott.

Samband mellan brister och låg kompetens

IVO konstaterar också att det finns ett samband mellan brister och personalens kompetens. På särskilda ungdomshem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning förekommer färre avskiljningar och ungdomarna är tryggare. Personalens kunskap om funktionsnedsättningar är en viktig faktor för att placerade barn och unga ska få vård och behandling efter behov.

IVO har följt upp och analyserat redan vidtagna åtgärder samt utfallet av de tidigare inkomna anmälningarna gällande missförhållanden vid SiS ungdomshem. Analysen har fokuserat på användandet av den särskilda befogenheten avskiljning och skillnader i användandet mellan ungdomshemmen och dess orsaker. Granskningen har uppmärksammat skillnader i kön, användandet utifrån flickornas ålder, samt eventuell funktionsnedsättning. 

IVO kommer att följa upp de identifierade bristerna vid SiS verksamheter. Tillsynen kommer att från och med år 2023 särskilt fokusera på att följa upp barn och ungas våldsutsatthet samt hur SiS förebygger och hanterar sexuella övergrepp i sina verksamheter.