Behandling

BUP lever upp till vårdgarantin

Nu lever Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna upp till vårdgarantin för vad som gäller första besöket. 96 procent fick komma inom 90 dagar

Nyrekryteringar och förändrade rutiner gjorde det möjligt. 

BUP Dalarna har länge kämpat med väntetider och för första gången på länge så lever Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, upp till vårdgarantin för vad som gäller första besöket. 96 procent fick komma inom 90 dagar, det är över rikssnittet.
– Vi ser att det arbetet vi har gjort nu börjar ge resultat, säger Anna Ståhlkloo, verksamhetschef på BUP, Landstinget Dalarna.

Under en tioårsperiod har antalet aktuella patienter i BUP Dalarna ökat markant från 2 100 patienter till cirka 3 000. I kombination med att inflödet av remisser ökat med 20 procent under 2016 har antalet anställda minskat. Det har lett till långa väntetider, både till första besök och behandling.

Under det senaste året har dock en rad insatser gjorts för att förbättra situationen.

– Vi har både rekryterat nya medarbetare samt arbetat med olika förändrings- och förbättringsarbeten, säger Anna Ståhlkloo.

Bland annat har BUP frigjort mer tid för patientbesök och behandling genom att delar i BUP:s utbud har centraliserats och förlagts på länsnivå i Falun. Ett exempel på detta är att ett akutteam i Falun har inrättats, vilket har lättat på trycket på öppenvården. Akutteamet samordnar insatserna runt patienten och vid behov kan patienten erbjudas en insats upp till tre samtal, det vill säga innan fortsatta insatser vid öppenvårdsmottagning tar vid.

– Vi har arbetat med att förbättra tillgängligheten för patienten och kommit fram till att om du behöver hjälp akut så är du beredd att åka trots avstånd. Om du däremot ska gå i en regelbunden samtalsbehandling så är det viktigt att det finns nära.

Ett förbättringsarbete pågår gällande tillgänglighet till insatser och behandling. Barn och ungdomar med ADHD och autism är en stor patientgrupp som behöver stöd från BUP. Här har BUP samlat insatserna i en gruppkatalog för hela länet och satsat på ett utbud av olika gruppinsatser. En del insatser finns nära på ”hemmamottagningen” och andra insatser såsom kurser och information samt mer specialiserade gruppinsatser kan ske på länsnivå.

Till exempel handlar det om kurser för att ge föräldrar information om diagnoser, verktyg att stötta sina barn och ungdomar kring bemötande och struktur. Olika innehåll kan vara ”varför blir det konflikter när jag gör på ett visst sätt? Vad kan jag göra istället? Vad behöver mitt barn för struktur i vardagen för att fungera?”

Det finns också samtalsgrupper som riktar sig till barn och ungdomar, exempelvis färdighetsträning där man övar på att ta kontakt med andra, förstå och följa sociala regler.

Sedan prövar BUP också internet-KBT.