Forskning

Unga vuxna kvinnors hälsa försämras

Foto: Getty Images

Tuffare arbetsliv och större krav på framgång, gör att var femte ung kvinna säger sig må sämre än jämnåriga. 

Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldern 25-34 under åren 1990 – 2014.
Under de första åren (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas, och under slutet av perioden skattade 20 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre (2014). Män skattade under slutet av perioden sin hälsa som bättre jämfört med början av perioden.

Annika Forssén forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt distriktsläkare i Luleå och en av medarbetarna för artikeln säger:
-Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i de allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gånger, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor.

Möjliga orsaker till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor:

Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som till exempel vård- och omsorgsyrken.

Ökad utbrändhet och samvetsstress.

Brist på jämställdhet i privatlivet.

Mäns våld mot kvinnor.

Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda.

Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker.

Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster.

Möjliga orsaker till den positiva utvecklingen för män:

På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå.

Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa.

Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen.

Mindre bundenhet till rigida mansroller i lokalsamhället genom internet.

Artikel: Time trends of comparative self-rated health in adults aged 25-34 in the Northern Sweden MONICA Study, 1990-2014. 

Källa: Forskning.se