Möjlighet att lägga in sig själv ger ökad livskvalitet 

Brukarstyrda inläggningar är positivt både för den som är sjuk och anhöriga visar ny forskning.
Region Skånes psykiatri
Ny forskning från Region Skånes psykiatri visar flera fördelar med brukarstyrda inläggningar.

Brukarstyrda inläggningar (BI), är positivt både för den som är sjuk och anhöriga. Det visar ny forskning från Region Skånes psykiatri. Behandlingsmodellen går ut på att personer med återkommande självskadande och/eller suicidnära beteende ska kunna lägga in sig själva på psykiatrisk avdelning, när de behöver extra stöd och närmar sig en kris.

Fem studier i en ny doktorsavhandling visar att BI ger brukarna större självständighet, ökat välmående och bättre relationer till både vården och sina anhöriga. Det skriver Region Skåne, som presenterar ny forskning i ämnet.

Behandlingsmetoden kan minska stress och därmed risken för självskada och suicid. För att få tillgång till BI skriver brukaren ett individuellt avtal tillsammans med vårdpersonal från heldygnsvården och öppenvården. Brukaren ges möjlighet till självinläggning på psykiatrisk avdelning upp till tre nätter per gång, högst tre gånger i månaden.

BI ger ökad livskvalitet

– Intervjustudierna visar att BI ökar livskvaliteten, bland annat genom att erbjuda trygghet och återhämtning. Det har positiva effekter på relationer överhuvudtaget och i synnerhet i relationen till vården. De med BI känner större inflytande och makt över sin egen vård. Ens relation till anhöriga förbättras också, då man blir mindre beroende av dem. Något som de anhöriga också uppgav att de upplever som positivt i de gruppintervjuer vi genomförde, säger Rose-Marie Lindkvist, doktorand vid forskargrupp psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet i ett pressmeddelande.

I hennes avhandling om BI intervjuades bland annat personer med tillgång till BI om sina erfarenheter. Fokus var vuxna personer med en historik av omfattande psykiatrisk inläggning samt ungdomar med tillgång till BI.

Studien visade också vissa svårigheter med BI. Exempelvis har man upplevt att det funnits brister i bemötande och att medarbetarna ibland haft dålig kunskap om vad BI är. Det kan också vara utmanande om BI genomförs på avdelningar med akuta inläggningar då man är inlagd på olika premisser.

Hälsoekonomiska vinster

– Vi genomförde också en hälsoekonomisk analys som bland annat visade att tillgång till BI ger signifikanta vinster i det som kallas kvalitetsjusterade levnadsår. Ett mått som bland annat beskriver livskvalitet, säger Rose-Marie Lindkvist.

Vårdmodellen kan också ge minskade kostnader för vården vid en genomsnittlig beläggning på 85 procent. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att BI bidrar till en mer personcentrerad vård, men att dess kostnadseffektivitet beror på sjukdomens svårighetsgrad och samhällets prioriteringar.

– Personalens bemötande och tillgänglighet är också avgörande för att BI ska ge avsedda effekter, säger Rose-Marie Lindkvist.

Fakta

  • I avhandlingen utvärderades BI:s roll för personcentrerad och kostnadseffektiv vård genom fyra kvalitativa studier och en kvantitativ hälsoekonomisk analys.
  • Vid Brukarstyrda inläggningar (BI) ges den som mår dåligt möjlighet att själv avgöra när en kortare inläggning behövs. Tanken är att metoden ska förebygga kriser och stärka självständigheten hos individen. eten hos individen.

Brief Admission by Self-referral for individuals with self-harm at risk for suicide. (Lunds universitet)

Related posts