NPF

Tre av fyra elever med NPF saknar stöd i skolan

64 % av eleverna med NPF vill inte gå i skolan. Foto: Getty Images.

Attentions skolenkät 2021 visar att 73 procent av alla elever med NPF inte får det stöd och anpassningar i skolan som de har rätt till. Skolstarten innebär oro och psykisk ohälsa hos både barnen och deras föräldrar.

Attentions skolenkät 2021 visar att 73 procent av alla elever med NPF inte får det stöd och anpassningar i skolan som de har rätt till. Skolstarten innebär oro och psykisk ohälsa hos både barnen och deras föräldrar.

En ny undersökning gjord av Attention med över 5 500 svarande visar att elever med NPF känner oro inför skolstarten. Det beror bland annat på avsaknad av anpassningar, bristande stöd, stökig skolmiljö, konflikter med klasskompisar och lärare och mobbing. 

Bristerna i skolan får förödande konsekvenser för elevens psykiska mående och självkänsla. Drygt hälften har en hög skolfrånvaro och skolan har sällan en plan för att få dem tillbaka på heltid igen. 

Det är många alarmerande siffror i enkäten:
67 % uppger att de möts av bristande kunskap om NPF i skolan. 

73 % får inte det stöd och anpassningar som eleven behöver och har rätt till. 
78 % får sänkt självkänsla av skolan. 
68 % upplever psykisk ohälsa på grund av skolan.
64 % vill inte gå i skolan.
52 % plågas av en stökig miljö i skolan.
28 % är eller har varit utsatt för mobbing i skolan.

I enkäten märks också vilka förödande effekter barnens svårigheter får för hela familjen. 71 % av föräldrarna upplever en sämre psykiska hälsa på grund av att det inte fungerar i skolan. 42 % har gått ner i arbetstid för att kunna stödja barnet i skolan.

– Resultatet i enkäten är en väckarklocka för hela skolsverige om att förändring är nödvändig. I slutet av rapporten lämnar vi flera förslag som om de genomförs radikalt kan förbättra skolsituationen för väldigt många elever, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Attentions förslag på förändring:
– Fördjupad kunskap om NPF till alla lärare, även dem som redan genomgått sin lärarutbildning.
– Dags för skolan att ge varje elev med NPF det stöd hen har rätt att få. Skolan ska ta ett stort ansvar för att så tidigt som möjligt upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga åtgärder.
– Elevhälsan ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling.
– En utarbetad strategi för hur övergångar mellan de olika stadierna sker på ett tryggt och säkert sätt för både elever och deras föräldrar.
– Skolan bör ta ett större ansvar för den sociala interaktionen utanför klassrumsmiljön. Även i högre årskurser. En satsning med fokus på mobbing och elever med NPF bör initieras.
– Bättre samverkan mellan BUP och skola och andra aktörer.
– Bättre samordning inom skolan. Föräldrarna ska inte behöva dra det lasset också.
– Stor satsning på psykisk ohälsa och skolfrånvaro. Varenda skola bör ha en plan för hur de får tillbaka elever som har hög frånvaro från skolan.
– Skolan ska samverka med elev och vårdnadshavare och se dem som viktiga resurser i arbetet med att anpassa skolan efter elevens förutsättningar.
– Att skolhuvudmännen tillsätter de resurser och ger de förutsättningar som krävs för att få leva upp till de rättigheter som uppställs i skollagen och övriga regelverk.