Sociala medier skapar psykisk ohälsa

Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, menar sociologen Linda Hiltunen i en avhandling från Linnéuniveristet.
Foto: Getty Images

Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, menar sociologen Linda Hiltunen i en avhandling från Linnéuniveristet.

I en avhandling från Linnéuniversitetet visar sociologen Linda Hiltunen att ungas upplevelse av ohälsa till stor del handlar om deras dagliga kamp om att skapa och upprätthålla sin sociala status bland jämnåriga. 

Den här kampen för att framstå som lyckad inför vännerna skapar stress och ohälsa hos unga, både för de som lyckas och de som inte gör det.

Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa menar Linda Hiltunen.

Studien visar att det här strävandet mot perfektion gör att de aldrig känner sig nöjda, de når aldrig riktigt fram, och allra sämst mår tjejerna.
Det finns en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, i avhandlingen har Linda Hiltunen undersökt hur genus konstrueras i relationer mellan unga och att dessa konstruktioner leder till att tjejer rapporterar mer ohälsa än killar.

Linda Hiltunen säger att tjejer upplever högre krav än killar på utseende, att anpassa sig och att vara tillgängliga för andra och att lyckas i skolan.

I studien visas också att ungdomarna ständigt arbetar för att undvika och handskas med påfrestande situationer och känslor. Unga som hamnat utanför etablerade kompisgäng eller som upplever svårigheter inom flera områden i livet är särskilt utsatta och mår i regel mycket dåligt.

-Studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas hälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre, säger Linda Hiltunen.

Linda Hiltunens doktorsavhandling i sociologi heter Lagom perfekt och där har gymnasieungdomarna själva fått komma till tals och berätta om sin ohälsa och vilka orsaker den har.

Related posts