Hälsa och arbetsmiljö

Regeringen tydliggör Försäkringskassans uppdrag

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen gör ett antal förändringar i försäkringskassans regleringsbrev för 2018. Det handlar bland annat om att förtydliga behovet av en trygg försäkring, stöd till den enskilde och bättre information om beslut och rättigheter.

– Jag vill se en trygg försäkring. Målet är att stärka stödet till den som är sjukskriven och minska risken att personer hamnar i kläm. Min utgångspunkt är att om du blir sjuk av ditt jobb så ska det finnas ett bra stöd för att komma tillbaka i arbete. Här får det inte råda några tvivel, det är grunden i regleringsbrevet för 2018 för Försäkringskassan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen förtydligar i regleringsbrevet vikten av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens samarbete kring individer som är i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till arbete. Myndigheterna ska i samarbete utreda behovet av och genomföra rehabiliteringsinsatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen.
De ska också skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som inte längre har ersättning från sjukförsäkringen men som har nedsatt hälsa. Regeringen har intresse av att följa hur samarbetet går framåt, därför ska myndigheterna löpande rapportera sitt arbete till Regeringskansliet.
Det är angeläget att individer förstår myndighetens beslut, därför får Försäkringskassan särskilt i uppdrag att senast den 27 april 2018 redovisa de insatser som vidtas.
Målet om att nå ett sjukpenningtal som inte överstiger 9,0 dagar är ett samhällsmål, inte ett individmål. Här måste fler delar till. Regeringen förtydligar att Försäkringskassan i sitt arbete med att nå målet ska samverka med berörda aktörer. Det är viktigt för att nå ett bredare engagemang i frågan om att motverka ohälsan i arbetslivet.
Regeringen vill se tydligare information till den som kan ha rätt till arbetsskadeförsäkringen. Försäkringskassan ska ge individuellt anpassad information till sjukskrivna som kan ha rätt till arbetsskadeförsäkringen. Försäkringskassan ska också utveckla ett läkarutlåtande som ska användas som underlag för bedömning av om en försäkrads arbetsförmåga är nedsatt för minst ett år till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 3 december 2018.Regeringen oroas för det växande antal unga som får aktivitetsersättning. Försäkringskassan ska därför verka för att rehabiliteringsbehovet för unga med aktivitetsersättning identifieras och vid behov kartläggs tillsammans med Arbetsförmedlingen.