Gängkriminalitet

Kompetensteam ska stärka det brottsförebyggande arbetet

team
Arbetet kommer att kunna användas för att ta fram stöd som underlättar arbetet för alla kommuner i landet. Foto: Getty Images

Sex kommuner ska nu få stöd av ett förstärkningsteam i en pilotverksamhet för att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Satsningen förväntas bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst med målet att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet.

– Förstärkningsteamet blir ett nytt sätt för oss att arbeta, där vi kan minska avståndet mellan den kunskap som finns på nationell nivå och de lokala erfarenheterna. Genom ett nationellt kompetensteam kan vi stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet inom social barn- och ungdomsvård tillsammans med kommunerna, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Det övergripande syftet med förstärkningsteam, som är inspirerade av den danska modellen task forces, är att åstadkomma ett tryggare samhälle där effektiva brottsförebyggande insatser för målgruppen barn och unga är implementerade i socialtjänsten. Förstärkningsteam ska ge stöd till socialtjänstens organisation med fokus på verksamhet för barn och unga på platser där kriminalitet och våld eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansträngd. Det är Socialstyrelsen som har fått uppdraget att utforma förstärkningsteam.

Olika typer av stöd erbjuds

Teamet kommer att arbeta med bland annat:

– stöd för att arbeta kunskapsbaserat med risk- och behovsbedömning hos barn och unga och insatser för att motverka normbrytande beteende eller återfall i brott.

– stöd i utformningen av lokala insatser och arbetsformer som till exempel att införa sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan för skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), eller att förbättra samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

– stöd för sammanhang och systematik med kartläggning, analys och uppföljning för att bättre kunna överblicka, bedöma och samlat utforma ett effektivt brottsförebyggande arbete i social barn- och ungdomsvård.

Sex kommuner har valts ut

Sex kommuner valts ut för att delta i pilotverksamheten 2024. Dessa är: Borås, Håbo, Kalmar, Sundsvall, Strängnäs och Uppsala.

– Jag ser positivt på att testa nya metoder och få möjlighet att bidra till kunskap för Sveriges alla socialtjänster. Unga som begår brott är både förövare men också brottsoffer. Socialtjänsten behöver få fler redskap för att ge dessa barn en möjlighet till en normal tillvaro, säger Marjo Savelius, socialchef, Strängnäs kommun.

De kommuner som ingår i pilotverksamheten har olika storlek, stor geografisk spridning och varierande grad av såväl ungdomskriminalitet som upparbetade brottsförebyggande arbetssätt. Förstärkningsteamet stärker Socialstyrelsens förutsättningar att stödja fler kommuner än de som ingår i pilotverksamheten, då arbetet kommer att kunna användas för att ta fram stöd som underlättar arbetet för alla kommuner i landet.

– Det är också tydligt att myndigheten och kommunerna har ett gemensamt mål att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet, att ge rätt insatser i rätt tid, för att skapa ett tryggare samhälle för barn och unga att växa upp i, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Källa: Socialstyrelsen och Regeringen