Forskning

Forskningsprojekt fokuserar på unga som är sexuellt risktagande

Kristina Areskoug Josefsson

Genom att upptäcka unga som är sexuellt risktagande eller utsatta eller unga med erfarenheter av våld kan rätt form av stöd sättas in tidigt.

Genom att upptäcka unga som är sexuellt risktagande eller utsatta eller unga med erfarenheter av våld kan rätt form av stöd sättas in tidigt. Med medel från Jämställdhetsmyndigheten ska en metod prövas och utvärderas.

SEXIT, Sexual Health Identification Tool, är en evidensbaserad metod utvecklad för ungdomsmottagningar med syftet att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller unga med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Genom att upptäcka dessa unga kan tidiga insatser sättas in och utveckling av allvarlig ohälsa förebyggas.I projektet kommer elevhälsopersonal från hela landet att utbildas i metoden och efter att dessa genomfört samtal i enlighet med metoden kommer elevhälsopersonalens erfarenheter att samlas in genom en enkätstudie. Resultat från studien kommer ligga till grund för eventuell anpassning av metoden och informera framtida implementeringsstrategier.

Om utfallet av utvärderingen tyder på att SEXIT är en välfungerande metod inom i elevhälsan kommer ytterligare elevhälsopersonal att utbildas i metoden, i ett andra steg av projektet.

Det är Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, som beviljats medel från Jämställdhetsmyndigheten för att vetenskapligt utvärdera SEXIT-metoden inom elevhälsan. Metoden ska utvärderas av en forskargrupp tillhörande bland annat Malmö universitet och Högskolan Väst.

Projektet ska bidra till att stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.