NPF

En av fyra barn med NPF blir hemmasittare

Anki Sandberg
Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, tycker att det här är ett svek mot barnen och deras föräldrar.

En fjärdedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är hemma från skolan helt eller större delen av tiden. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention. 
– Det är en katastrof att en fjärdedel av alla med NPF slås ut ur det svenska skolsystemet. Samhället måste reagera nu, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. 

Sju till nio procent av skoleleverna i Sverige har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller autism. Riksförbundet Attentions enkätundersökning, som har besvarats av 2 700 föräldrar, vittnar om en alarmerande situation för den stora gruppen på mer än 100 000 barn och unga.

Enligt underökningen har sex av tio elever med NPF svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter. Hälften av föräldrarna säger att barnen bara till liten del eller inte alls får det stöd och de anpassningar de behöver. Den svåra skolsituationen sätter spår som kan ta lång tid att läka. Sex av tio föräldrar upplever oro för barnens psykiska hälsa kopplat till skolan. 

Hela familjen drabbas

När skolan inte fungerar påverkas hela familjen. Bland de svarande i enkäten är det nästan fyra av tio föräldrar som har gått ner i arbetstid på grund av skolsituationen, och nästan en av tio har helt slutat jobba. Sammantaget innebär den bristande skolsituationen för elever med NPF ett lidande för barn och föräldrar, och ett samhällsproblem som på sikt riskerar att bli kostsamt på många olika plan.

– Det här är ett svek mot en stor grupp barn såväl som deras föräldrar. Det saknas NPF-kunskap hos skolpersonal och föräldrar förväntas fungera som en extra resurs när skolan misslyckas med sitt uppdrag. Skolorna måste ge de här barnen den utbildning de har rätt till enligt skollagen, säger Anki Sandberg.

Snabba fakta från Riksförbundet Attentions skolenkät

  • 25 procent av eleverna är frånvarande från skolan helt eller större delen av tiden
  • 33 procent av eleverna är frånvarande mellan några gånger i veckan och några gånger i månaden
  • 49 procent av eleverna får inget eller bara till liten del stöd och anpassningar
  • 62 procent av föräldrarna upplever oro för barnens psykiska hälsa
  • 60 procent av eleverna har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter
  • 36 procent av föräldrarna har gått ner i arbetstid på grund av skolsituationen
  • 8 procent av föräldrarna har helt slutat jobba på grund av skolsituationen
  • 62 procent av eleverna känner ganska eller mycket stor oro inför skolstarten
  • 77 procent av föräldrarna känner ganska eller mycket stor oro inför skolstarten

Så gjordes undersökningen: I samband med skolstart utfördes Attentions årliga skolenkät. Enkäten riktade sig till föräldrar till barn med NPF från årskurs två i grundskolan till gymnasiet. Över 2 700 personer svarade på enkäten.

Läs hela rapporten

Riksförbundet Attentions skolenkät har sammanställts i rapporten ”Skrämmande stor okunskap. Inte bara om NPF utan också om skolans skyldigheter”. Här hittar du rapporten.