Adhd-diagnoserna ökar kraftigt

Enligt Socialstyrelsen väntas andelen med adhd-diagnos öka till 15 procent för pojkar.
Socialminister Jakob Forssmed
Socialminister Jakob Forssmed berättade om Läkemedelsverkets uppdrag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Enligt Socialstyrelsen väntas andelen med adhd-diagnos öka till 15 procent för pojkar och 11 procent för flickor. Läkemedelsverket har därför fått i uppdrag att öka kunskapen hos berörda aktörer om adhd och om användningen av adhd-läkemedel i Sverige.

Adhd är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden bland barn och unga i Sverige. Socialstyrelsen uppskattar att 10,5 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna hade adhd-diagnos 2022. Enligt myndighetens prognos väntas andelen med diagnos öka till 15 procent för pojkar respektive 11 procent för flickor innan utvecklingen planar ut.

– Den ökning av diagnosticering och uttag av adhd-läkemedel som har skett och ser ut att fortsätta visar på behovet av ökad kunskap inom adhd-området. Sedan den förra behandlingsrekommendationen kom 2016 har det tillkommit nya läkemedel, ny forskning och utvidgade indikatorer. Det är dags att göra en ny översyn, så att fler får rätt hjälp i rätt tid, säger socialminister Jakob Forssmed.  

I uppdraget till Läkemedelsverket ingår att se över om fler läkare ska kunna skriva ut adhd-läkemedel. I dag måste all förskrivning inklusive förnyelse av recept ske inom specialistvården.

Psykiatrin har svårt att klara sitt uppdrag

– Ökningen av adhd-medicinering har tydligt bidragit till att barn- och ungdomspsykiatrin har svårt att klara sitt uppdrag. Vi ger därför myndigheten i uppdrag att analysera konsekvenserna av utökad förskrivningsrätt av adhd-medicin, säger socialminister Jakob Forssmed.

Uppdraget innefattar flera åtgärder:

  • Kartläggningar: Läkemedelsverket kommer att utföra kartläggningar för att öka kunskapen om adhd, inklusive förekomst, förskrivning och läkemedelsanvändning.
  • Validering av diagnos: Genom journalgranskning ska Läkemedelsverket skapa förutsättningar för att validera adhd-diagnosen enligt kunskapsbaserade kriterier.
  • Analyser och prognoser: Läkemedelsverket kommer att utveckla analyser och prognoser för att bättre förstå trender och behov inom adhd-området.
  • Uppdatering av behandlingsrekommendationer: Nuvarande behandlingsrekommendation för adhd-läkemedel för barn, unga och vuxna kommer att ses över och uppdateras.
  • Utredning av utökad förskrivningsrätt: Konsekvenserna av en utökad förskrivningsrätt för adhd-läkemedel kommer att utredas.

Läkemedelsverket ska arbeta i nära samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer.

Related posts