Skyddat boende

Vad innebär regleringen av skyddat boende?

skyddat boende
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till skyddade boenden. Foto: Getty Images

Frågorna är många efter att lagförslaget om stärkta rättigheter i skyddat boende har gått igenom. När måste man senast ansöka om tillstånd och kan man placera hos aktörer utan tillstånd från 1 april? SKR har tagit fram stöd om vad förändringarna innebär.

Den 15 februari 2024 sa riksdagen ja till regeringens proposition att skyddat boende ska bli en ny placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. Propositionen stärker även rättigheterna för medföljande barn. Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024.

Under våren ger SKR:s jurister en digital kurs om de nya reglerna kring skyddat boende. Det finns två tillfällen att välja mellan: 20 februari och 14 mars. Här redogörs för vad lagändringarna innebär för bland annat socialtjänst. Läs mer och anmäl dig här.

Här är de vanligaste frågorna

Vad innebär att skyddat boende införs som ny placeringsform?

I propositionen föreslås att skyddat boende införs som ny placeringsform i 6 kap. socialtjänstlagen till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp (6 kap. 1 a § SoL).

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till skyddat boende (6. Kap 2 § SoL).

Vad innebär det att skyddat boende blir tillståndspliktigt?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska utöva tillsyn över skyddade boenden. Kommuner och regioner som driver skyddat boende i egen regi ska anmäla det till IVO. För privata och ideella aktörer krävs tillstånd från IVO. Ansökan om tillstånd ska inkomma senast fyra månader efter lagen träder i kraft, alltså senast den 1 augusti 2024.

Socialnämnden kan placera hos aktörer som sökt tillstånd fram tills slutgiltigt besked lämnats från IVO.

Vilka kvalitetskrav kommer att gälla?

Enligt propositionen ska socialtjänstlagens bestämmelser om god kvalitet (3 kap. 3 § SoL) gälla för skyddat boende. Socialstyrelsen förbereder nu föreskrifter och allmänna råd för skyddat boende. Föreskrifterna planeras träda i kraft under 2025.

Finns det någon vägledning, innan föreskrifterna är på plats?

I propositionen finns skrivningar som kan ge tidig vägledning. Bland annat att skyddade boenden bör vara bemannade med avlönad personal som har anställningsavtal. Utöver denna personal kan det finnas volontärer i verksamheten. I skyddade boenden ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, och boendena ska bemannas med personal i tillräcklig omfattning för att motsvara enskildas behov av stöd och hjälp.

Propositionen anger även att det kan finnas omständigheter bland våldsutsatta som fordrar särskild kompetens hos personalen. I boenden som tar emot barn bör det finnas personal med kunskap om barns behov och rättigheter.

Viss vägledning finns i Socialstyrelsens föreskrifter

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det finns även viss vägledning i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39). I 6 kap. 2 § står att:

  • socialnämnden ska erbjuda stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i utredning och riskbedömning

Vidare finns följande allmänna råd:

  • ett skyddat boende bör ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp
  • boendet bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn, oavsett ålder och kön,
  • om det skyddade boende tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om barns behov.