Nyheter

Utvecklingen oroande om elevers psykiska ohälsa

Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 visar att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, som exempelvis att färre varit berusade. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 visar att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, som exempelvis att färre varit berusade. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.


Rapporten undersöker livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86.

Flickor är mindre nöjda med sin hälsa och kropp

Majoriteten av eleverna i alla tre åldrar uppger att de har en bra eller mycket bra allmän hälsa. Bland 13- och 15-åringar är det en mindre andel flickor än pojkar som uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Det är vanligare att pojkar är nöjda med sin kropp, dvs. tycker att de väger lagom mycket, medan fler flickor tycker att de är för tjocka. 

Många har psykosomatiska besvär 

Många elever har återkommande psykiska och somatiska besvär, såsom känner sig irriterade eller på dåligt humör, har svårt att sova, har huvudvärk eller ont i magen. Bland 11-åringar är fyra av de åtta besvären som mäts vanligare bland flickor än pojkar, och bland elever 13 och 15 år gäller det nästan alla besvär. Andelen 13- och 15-åringar med minst två psykiska eller somatiska besvär mer än en gång i veckan är omkring dubbelt så stor i dag jämfört med 1980-talets mitt. Bland 11-åringar har andelen varierat, men undersökningen 2017/18 visade de högsta nivåerna sedan studien började 1985/86.

Allt fler elever blir mobbade

Andelen elever som uppger att de mobbas är ungefär lika stor i alla tre åldrar, men den har ökat sedan 2009/10 bland både flickor och pojkar. Andelen mobbade ökar mest bland 13- och 15-åriga flickor.

Allt fler kan prata med pappa om bekymmer 

 De flesta flickor och pojkar uppger att de har lätt för att prata med sin mamma om saker som bekymrar dem och nu märks också en ökning i andelen 13- och 15-åringar som uppger att de har lätt för att prata med sin pappa. 

Trivseln i skolan minskar och stressen ökar 

Trivseln i skolan har minskat sedan förra undersökningen, medan en större andel uppger att de ofta eller väldigt ofta har för mycket skolarbete. 
Färre har provat att röka men de flesta rör sig för lite

Flera av de levnadsvanor som mäts har förbättrats eller varit oförändrade över tid. Andelen 15-åringar som provat cigaretter har minskat jämfört med 2013/14, och andelen 13- och 15-åringar som druckit sig berusade har minskat kontinuerligt sedan studien startade 1985/86. Det är fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Däremot har andelen som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 1980-talets mitt, och det är vanligare att pojkar tränar minst fyra gånger i veckan än att flickor gör det.