Uncategorized

Utvärdering av MultifunC

MultifunC är en modell för institutionsbehandling av ungdomar. Kunskapsstödet MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem presenterar resultat från en utvärdering av modellen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.MultifunC är en modell för institutionsbehandling av ungdomar. Kunskapsstödet MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem presenterar resultat från en utvärdering av modellen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.


Ungdomar med allvarliga beteendeproblem har en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, fortsatt kriminalitet och missbruk och lägre utbildningsnivå längre fram i livet. Det är därför angeläget att hitta effektiva behandlingsmetoder för denna grupp – för samhället i stort, för den enskilde individen och de familjer som berörs.

MultifunC är en strukturerad behandlingsmodell utformad för institutionsvård av ungdomar med hög risk för att återfalla i normbrytande beteende och kriminalitet. 

MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem presenterar resultat från en oberoende effektstudie som utvärderat MultifunC jämfört med traditionell institutionsbehandling på de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. 

Kunskapsstödet visar bland annat att:

■ Ungdomar i MultifunC-gruppen hade färre dagar återplacerade på något av SiS särskilda ungdomshem, färre dagar i annan institutionsvård (annat hem för vård eller boende, HVB, än SiS) och färre dagar med öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten. 
■ MultifunC uppnådde, trots en kortare institutionsbehandling, minst lika god effekt som traditionell SiS-behandling vad gäller fortsatta beteendeproblem som återfall i kriminalitet. 
■ Den uppskattade ackumulerade genomsnittskostnaden per ungdom var drygt 400 000 kronor lägre för dem som fått MultifunC jämfört med ungdomar som fått traditionell institutionsvård.

Källa: MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem är utgivet av Socialstyrelsen.