Behandling

Utvärderar vård och behandling för depression och ångest

Unga som tidigt diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom får svårare att etablera sig i arbetslivet.

Socialstyrelsen presenterar en utvärdering med förbättringsområden av vården vid depression och ångestsyndrom med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna. 

Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i en depression medan en fjärdedel av befolkningen någon gång drabbas av ett ångestsyndrom som är två till tre gånger så vanligt hos kvinnor jämfört med män. Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna. 

Många personer som drabbas av depression eller ångestsyndrom, är i arbetsför ålder. Diagnoser inom depressions- och ångestområdet (inklusive anpassningssvårigheter och reaktion på svår stress) orsakar drygt 40 procent av alla sjukskrivningar.

Utvärderingen visar att antalet barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrin på grund av depression eller ångestsyndrom har ökat under de senaste tio åren. Som en konsekvens av detta har även förskrivningen av antidepressiva läkemedel gått upp, även om andelen barn och ungdomar som behandlas med läkemedel inte har förändrats. 

Den psykiska ohälsan är ofta långvarig, 30 procent av de unga som nydiagnostiserades med depression eller ångestsyndrom år 2008 var fortfarande i behov av psykiatrisk vård tio år senare. Mer än hälften av dem som påbörjade läkemedelsbehandling stod också kvar på behandlingen. Resultaten visar dessutom att unga som tidigt diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom får svårare att etablera sig i såväl arbets- som i vuxenlivet.

För att bryta den negativa utvecklingen är det angeläget att samhället sätter in åtgärder på flera olika nivåer – både när det gäller att främja psykisk hälsa och att identifiera och tidigt diagnostisera depression och ångestsyndrom för att kunna erbjuda adekvat stöd och behandling i rätt tid.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2019 – Vård vid depression och ångestsyndrom – Huvudrapport med förbättringsområden är framtagen av Socialstyrelsen. Rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida.