Äldreomsorg

Utredningen om en ny socialtjänstlag föreslår en mer tillgänglig socialtjänst

Ett antal förslag stärker barnens rätt. Foto: Getty Images.

Den 26 augusti överlämnades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag till socialminister Lena Hallengren.

Den 26 augusti överlämnades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag till socialminister Lena Hallengren. Tre nya mål med den nya socialtjänstlagen är att få ett tydligare jämställdhetsperspektiv, ett förebyggande perspektiv och en ökad inriktning på tillgänglighet. Utredning föreslår också ett förtydligat barnperspektiv.

Margareta Winberg, särskild utredare för Framtidens socialtjänst, berättade om utredningen på 1 328 sidor och överlämnade den till socialminister Lena Hallengren under regeringens presskonferens den 26 augusti.

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.

 Socialtjänstlagen är nästan 40 år, så det är mycket som skulle behöva göras mer modernt, säger Margareta Winberg.

Tre nya övergripande mål med den nya socialtjänstlagen är att få ett tydligare jämställdhetsperspektiv, ett förebyggande perspektiv och en ökad inriktning på tillgänglighet.

– Många känner fortfarande en tveksamhet att vända sig till socialkontoret. Det är stigmatiserande för många. Därför är det viktigt att socialtjänsten blir mer tillgänglig.

En av de större förslagen är insatser utan behovsprövning.

– Det måste finnas en enklare väg att gå. Kommunen får befogenhet att besluta om vissa grupper ska kunna gå direkt till en utförare utan att behöva berätta för en socialsekreterare vilket problem de har och bli utredda, säger Margareta Winberg.

Exempel på grupper som är svåra att nå idag och som skulle kunna få en enklare väg är:

– Barn och unga som utsätts för våld eller hedersförtryck.
– Kvinnor utsatta för mäns våld.
– Män som slår kvinnor.
– Personer med missbruk.

– Personer med kriminell livsstil.
– Personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utredningen föreslår också ett förtydligat barnrättsperspektiv. Ett antal förslag stärker barnens rätt:

– Beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
– Barnets rätt till information.
– Barnets rätt att framföra eller inte framföra sina åsikter.
– Samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke.
– Placerade barns kontakt med sina syskon.
– Förlängd tid för uppföljning från två månader till sex månader.

När det gäller övergripande planering föreslås att plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen. Kommunen ska också planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.

Flera förslag rör kvaliteten inom socialtjänsten och där ingår bemötandet, att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt. Det föreslås också att det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Slutbetänkandet kommer nu att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet.

·       Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Del 1 (pdf 4 MB)

·       Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Del 2 (pdf 2 MB)