Nyheter

Utredningen Lex Lilla hjärtat innehåller flera lagförslag

Samtliga lagförslag syftar till att säkerställa trygghet

Det som hände ”Lilla hjärtat” ska inte få hända igen. Bland annat blir socialnämnden skyldig att följa upp alla barn upp till 6 månader efter att tvångsvården har upphört.

Det som hände ”Lilla hjärtat” ska inte få hända igen. Bland annat blir socialnämnden skyldig att följa upp alla barn upp till 6 månader efter att tvångsvården har upphört. Idag har socialnämnden en sådan möjlighet endast i vissa situationer och som längst i två månader.

Utredningen om Lex Lilla hjärtat tillsattes i april för att stärka principen om barnets bästa när tvångsvård av barn upphör.

– Vi behöver en bättre och tydligare lagstiftning för att se till att det som hände Lilla hjärtat inte händer igen. Nu ska utredningens förslag skickas på remiss och sedan ska vi ta fram de skärpningar som behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Här är lagförslagen: 

• Tvångsvård av barn får inte upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Socialnämnden ska vara skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud vid överväganden om vård ska upphöra. 

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs till när barnet har varit placerat i samma familjehem i två år istället för som idag tre år.
• Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp alla barn upp till 6 månader efter att tvångsvården har upphört. Idag har socialnämnden en sådan möjlighet endast i vissa situationer och som längst i två månader.

• Socialnämnden får möjlighet att i vissa situationer besluta att en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövning av om tvångsvården ska upphöra.

Ambitionen är att ny lagstiftning som stärker barnets bästa kommer på plats så snart som möjligt. Remisstiden är tre månader. Målsättningen är att lämna en proposition till riksdagen under hösten 2021.