Nyheter

Tydligare styrning och samordning av samhällsvård för barn och unga

SOS Barnbyars barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson
SOS Barnbyars barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson.

Den statliga utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” har tagit fram 130 förslag för att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens svenska samhällsvård. SOS Barnbyar anser att det finns goda förutsättningar för att redan nu genomföra många av förslagen. Men det kräver att dagens statliga stöd både samordnas och förstärks betydligt.

– Ett beslut om att flytta en ung person från sitt barndomshem för att istället tas om hand på en annan plats av nya vuxna, kanske långt ifrån hemmet, är en av de mest ingripande åtgärderna som samhället kan göra mot ett barn, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist SOS Barnbyar.

Det faktum att samhällets vårdinsatser idag skiljer sig åt över landet är ett mycket stort problem. SOS Barnbyar menar att ett system där samma typ av behov hanteras helt olika beroende av i vilken kommun barnen och ungdomarna befinner sig, ibland till och med beroende på vilken tjänsteman som ungdomen möter, måste förändras.

– Dagens samhällsvård för barn och unga har vuxit fram utan tydlig styrning. Det gör att att samhällsvården är starkt decentraliserad och delvis privatiserad. Det är inget fel i sig, men staten måste ta ett större ansvar för styrningen och att garantera god kvalitet i samhällets vård av barn och unga i utsatthet, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar.

SOS Barnbyar delar utredningens uppfattning att de åtgärder som presenteras inte bara ska förbättra situationen för de barn och unga som är placerade inom samhällsvården, utan även måste leda till långsiktiga samhällsekonomiska fördelar.

Glappet, en rapport som tagits fram av SOS Barnbyar om situationen för unga som lämnar samhällsvård, konstateras att samhällsvården i Sverige idag är bristfällig på en rad elementära områden. Därför är det positivt är den nu presenterade statliga utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” har låtit barn och unga med skilda erfarenheter från placering fått komma till tals och därmed kunnat bredda utredningens kunskapsunderlag.