Trygghet i pandemins oreda

När ingenting är sig likt blir transparens och klara riktlinjer en viktig byggsten för de ungas vardag.

När ingenting är sig likt blir transparens och klara riktlinjer en viktig byggsten för de ungas vardag.

Detta är en annons från saxakullen.

När ingenting är sig likt blir transparens och klara riktlinjer en viktig byggsten för de ungas vardag. Med tydlig och snabb information har vi arbetat för att minimera oron för våra barn, deras anhöriga, handläggare och vår personal.
Pandemin har ställt oss, och resterande världen, inför stora utmaningar men vårt mål har aldrig ändrats. Barnen och ungdomarna skall utvecklas. Vi tar med oss våra lärdomar in i framtiden.

Med anledning av den rådande pandemin i världen har vi alla fått tänka om och begrunda livet från ett annorlunda perspektiv än det vi är vana vid. Okunskapen om det nya Corona-viruset har lett till osäkerhet och rädsla bland både vuxna och barn vilket vi har behövt arbeta kontinuerligt med under det föregående året, och viruset kommer säkerligen även bidra med flera utmaningar framöver.
Vi har läst artiklar i Omtanke.today som talar om hög smittspridning på arbetsplatser och bevis på att man har blivit bättre på att hantera smittspridningen.

Vi var tidiga med att utveckla tydliga handlingsplaner på hemmen för att ge barnen och de unga en trygg vardag och självförtroende nog att fortsätta leva sina liv, trots att världen utanför plötsligt kändes främmande. Handlingsplanerna och riktlinjerna revideras kontinuerligt för allas säkerhet. Mycket tack vare den snabba hanteringen av dessa har vår verksamhet inte känt en lika stor påverkan av denna pandemi som andra kan beskriva.

Dialog och diskussion med barnen och ungdomarna har varit ett stort hjälpmedel i kampen mot Covid-19. Gruppmöten har hållits varje vecka vilket dels har erbjudit bra möjligheter för barnen och ungdomarna att få svar på sina frågor och minska sin oro, dels har det gett oss en chans att informera om situationen i världen och påverkan det innebär.
Dessa träffar har även gett barnen och ungdomarna en chans att få vara med och påverka sin egen, snabbt skiftande, vardag. Ett gym och nya fotbollsmål blev en tidig prioritet efter önskemål i ungdomsgruppen och har bidragit till att förhindra att allt för mycket tid tillbringas stillasittande och passivt.

En av de större utmaningarna att arbeta med har varit barnens kontakt med sina familjer och vänner. Mycket av umgänge, samvaro och träffar har skötts över sociala medier, dock kan inte den kontakten täcka behovet av en kram från mamma. Så utifrån riskbedömningar med utgångspunkt i hemkommunens smittspridning har vi även underlättat kring umgänge och övernattningar i anslutning till vår verksamhet. Riktlinjerna har då varit tydliga, alla ska vara fullt symtomfria och barnen och ungdomarna med vårdnadshavare är i förhand väl medvetna om att träffarna riskerar innebära en ökad distans till de övriga på boendet efter umgänget en kort period.

Även i den rent fysiska miljön har ändringar och förbättringar behövt ske. Platser för studierna har anordnats för elever med distansstudier där de fått möjlighet att både sitta avskilt och med god närhet till personal. De minskade orosmomenten och stimuli från skolan samt konstant tillgång till närvarande vuxna har hos våra barn inneburit höjda prestationer i flera ämnen.
Ett gott samarbete med och från skolan har av självklara skäl underlättat.

Utöver det ovan nämnda iordningsställdes ett rum och utrustades med egen toalett i anslutning till boendet om någon skulle behöva vistas i lite mer avskild miljö från de övriga vid misstänkt smittspridning. Basala hygienrutiner har gåtts igenom och tillgång och placering av skyddsmaterial och handsprit sågs över. Reviderade rutiner vid exempelvis inköp av livsmedel har även det minskat smittorisken.

Tillsammans skapar vi en trygg miljö i en orolig värld.

Related posts