Migration

Totalförbud mot barnäktenskap

Foto: Getty Images

Regeringen vill att alla barn i Sverige skall vara skyddade mot barnäktenskap, därför har man för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. 

– Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn. Regeringens lagförslag innebär att ett barns äktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige, säger migrationsministern och biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

– Barnperspektivet ska råda och samhället måste alltid ha barns bästa i fokus. Det ska inte finnas luckor i lagstiftningen som gör att barn kan vara gifta i Sverige, säger barnministern Lena Hallengren.

I Sverige får barn inte gifta sig men i flera andra länder ser situationen annorlunda ut. I Sverige hanteras detta genom regler om erkännande av utländska äktenskap. Om ett äktenskap inte erkänns av svenska myndigheter saknar det giltighet i Sverige. År 2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap. Trots detta talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i Sverige inte har minskat utan tvärtom snarare ökat. Därmed är det tydligt att lagstiftningen innehåller för stora luckor för att motverka barnäktenskap på ett tillräckligt effektivt sätt.

I en lagrådsremiss föreslår därför regeringen att det införs en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig och oavsett hur gamla parterna är när frågan om erkännande prövas. Undantag från förbudet ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är ett barn.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019