Stödsamtalen till Unizons kvinnojourer har ökat med 40 procent

Våldsutsatta kvinnor och flickors behov av stöd och skydd fortsätter att öka, även efter pandemin. Var tredje kvinnojour uppger att barn tvingats till umgänge med våldsutövande pappa under tiden de bor med sin mamma i skyddat boende.
Olga Persson

Våldsutsatta kvinnor och flickors behov av stöd och skydd fortsätter att öka, även efter pandemin. Var tredje kvinnojour uppger att barn tvingats till umgänge med våldsutövande pappa under tiden de bor med sin mamma i skyddat boende.

Våldsutsatta kvinnor och flickors behov av stöd och skydd fortsätter att öka, även efter pandemin. Ny statistik visar att Unizons jourer hade 194 900 stödsamtal under 2022, vilket är en ökning med 40 procent sedan 2020.

– Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Vi ser hur kvinnors behov av stöd ökar för varje år. Den officiella kriminalstatistiken visar att antalet fall av polisanmäld misshandel mot kvinnor ökar över tid. Vi finns här och stöttar, men kvinnor ska inte utsättas för våld överhuvudtaget. För det krävs att mäns våld mot kvinnor kommer upp på den högsta politiska dagordningen, och stannar där, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Under 2022 fortsatte Unizons jourers stödsamtal att öka. 2022 hade jourerna 194 900 stödsamtal, framförallt med våldsutsatta kvinnor och barn, men också med anhöriga till de utsatta. Under pandemin fortsatte det digitala stödet att öka. Jourerna stöttar via chatt, telefon, sms och ger samtalsstöd enskilt eller i grupp. Sedan 2020 har stödsamtalen ökat med 40 procent.

Kvinnor söker stöd hos kvinnojourerna för att de är utsatta för fysiskt och psykiskt våld och kring frågor om vårdnad, boende och umgänge av deras barn. 

Barn tvingas till umgänge med våldsutövande pappa

Var tredje kvinnojour med skyddat boende uppger att barn tvingats till umgänge med våldsutövande pappa under tiden de bor med sin mamma i skyddat boende.

– Det är helt orimligt att samhället bedömer pappa som så farlig att du inte kan bo kvar i ditt egna hem men att du som barn ändå måste träffa honom. Barns tvångsumgänge med förövare måste upphöra. Vi ser fall där barn får åka till rättspsykiatrisk klinik för att träffa pappa. Eller fall där en pappa mördat mamman och ändå behåller vårdnaden om barnen. Man behöver inte vara barnpsykolog för att förstå att detta påverkar barnets trygghet och chans till läkning, säger Olga Persson, ordförande Unizon. 

På kvinnojourernas skyddade boenden bodde 937 barn, 897 kvinnor och 15 män. Kvinnor bodde i snitt 50 dygn på kvinnojourernas boenden under 2022, en minskning med 10 procent sedan 2020. Det är kommunernas socialtjänst som beviljar eller nekar insatsen skyddat boende.

Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp hade nära 48 700 stödkontakter, varav 33 600 rörde stöd på nätet. 82 procent av de stödsökande var tjejer och unga kvinnor. 

De vanligaste anledningarna att söka stöd hos en tjejjour eller ungdomsjour var psykisk ohälsa, våldsutsatthet (fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld) samt frågor om kropp, kärlek och relationer.

Om statistiken
Statistiken för 2022 bygger på enkätsvar från 139 av Unizons 140 medlemsorganisationer. Av de svarande är 89 kvinnojourer, 39 tjej- och ungdomsjourer samt 11 jourer specialiserade att arbeta mot sexuella övergrepp.

Stödsamtal årsvis 

(Avrundat till närmaste hundratal. Observera att det inte är exakt samma jourer som svarat de olika åren.)

2022 – 194 900 stödkontakter
2021 – 187 600 stödkontakter
2020 – 138 500 stödkontakter
2019 – 121 600 stödkontakter
2018 – 108 000 stödkontakter

Related posts