Nyheter

Stöd till adopterade som söker sitt ursprung

”Kunskap om den egna livshistorien kan ha stor betydelse för adopterades psykiska hälsa.”

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om stöd till adopterade i samband med ursprungssökning. Regeringen vill genom uppdraget möjliggöra hjälp till de individer som vill söka sin livshistoria och finna sina rötter. 

– Kunskap om den egna livshistorien kan ha stor betydelse för adopterades psykiska hälsa, och det finns ett behov av professionellt stöd kring ursprungssökning. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kommer nu kunna ge praktisk hjälp och vägledning till de som söker sitt ursprung, säger socialminister Lena Hallengren. 

Regeringen har fått signaler om att behovet av att söka sitt ursprung bland internationellt adopterade har ökat. MFoF får därför i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om stöd till adopterade i samband med ursprungssökning.

Stödet ska finnas tillgängligt för alla internationellt adopterade som söker sin biologiska familj.

MFoF får använda 2 miljoner kronor under 2020 för genomförandet av uppdraget. En delredovisning ska göras senast den 31 januari 2021 och slutredovisning ska ske senast den 31 januari 2022.

Regeringen har i budgetpropositionen 2020 även aviserat ett ökat anslag till MFoF med 2,5 miljoner kronor för 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen. Anslagshöjningen möjliggör för MFoF bland annat att samordna insatserna avseende den obligatoriska föräldrautbildningen som kommunerna ska anvisa till inför adoption, samt tidigt stöd efter genomförd adoption.