Nyheter

Stockholmsenkäten 2020 visar att fler tjejer tvingas till sex

Utsattheten för sexuellt tvång/våldtäkt ökar framförallt bland flickor i år 2 på gymnasiet.

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten i årets undersökning gäller frågan om utsatthet för våldtäkt. 

8 procent av alla flickor i år 2 på gymnasiet anger att de har blivit tvingade till sex. Det är den högsta siffra som uppmätts i Stockholmsenkätens historia, sedan starten år 2002.

Stockholmsenkäten ger en uppfattning om hur ungdomars mående, beteenden och normer förändras över tid. Ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet får svara på frågor som rör kriminalitet, narkotika, tobak, spel och psykisk hälsa.

Årets undersökning visar att narkotikabruket bland unga ökar. Ökningen sker främst bland pojkar på gymnasiet, men resultatet visar också att flickor testar narkotika i en högre utsträckning än tidigare.

– Att bryta den här utvecklingen tror jag är alldeles avgörande för att stävja rån och annan kriminalitet. Samhället får inte ge vika. En annan oroväckande utveckling är andelen unga tjejer som har blivit tvingade till sex, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten i årets undersökning gäller frågan om utsatthet för våldtäkt. 8 procent av alla flickor i år 2 på gymnasiet anger att de har blivit tvingade till sex. Det är en högsta siffra som uppmätts sedan frågan började ställas år 2002.

– De senaste veckornas medierapportering har vittnat om en stor problematik även kring ungas frivilliga sex. Antalet tjejer som söker hjälp för sexrelaterade skador har ökat. Jag vill inte moralisera kring ungas sexvanor, men nu handlar det om att unga tjejer far illa. Sex- och samlevnadsundervisningen måste börja problematisera kring pornografi och lyfta vikten av samtycke, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

Andelen flickor som uppger att de har blivit tvingade till sex i årskurs 9 är 5 procent. För pojkar är andelen är två procent för både årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet.

Kan bero på flera samhällsförändringar

Den förändring som är tydlig i Stockholmsenkäten med en ökad rapportering av våldtäkter mellan 2016 och 2020 kan bero på flertalet samhällsförändringar, som samtyckeslagen som infördes 2018.

Det går inte att utläsa huruvida ökningen överensstämmer med antalet våldtäkter som skett de senaste tolv månaderna, även om det går att undersöka antalet rapporterade våldtäkter i den allmänna statistiken. I Brottsförebyggande rådets (Brå) anmälningsstatistik kan man exempelvis se att det under 2019 anmäldes 23 200 våldtäkter eller sexuella övergrepp, vilket är en ökning med tre procentenheter från 2018.

Den upplevda otryggheten har ökat något mellan 2018 och 2020 års mätning. I årskurs 9 har andelen flickor som upplever otrygghet i sitt eget bostadsområde ökat från 29 procent till 33 procent och från 13 procent till 17 procent bland pojkarna. I år 2 på gymnasiet har det skett en ökning från 14 procent (2018) till 16 procent (2020) bland pojkarna och en svag minskning bland flickorna, från 32 procent till 29 procent, i årets mätning.
Flickor, oavsett studieår, uppger sig vara ledsna och deppiga i högre utsträckning än pojkar. Hos flickor i årskurs 9  uppger 42 procent att de är ledsna och deppiga utan att veta varför, jämfört med 36 procent 2018. 

Narkotikaanvändningen har ökat

I årets mätning är andelen elever som någon gång har använt narkotika betydligt högre jämfört med 2016, för elever i årskurs 9 är förändringen 9 till 15 procent, för elever i år 2 på gymnasiet är respektive siffror 25 till 30 procent. Främst gäller denna förändring flickor i år 2 på gymnasiet (20 procent år 2016, 27 procent 2020).
De ungdomar som har testat narkotika i störst utsträckning, sett över tid, är pojkar i år 2 på gymnasiet. I årets mätning uppger 32 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet att de någon gång använt narkotika. År 2018 låg de siffrorna på 30 procent respektive 25 procent.
Tydligast förändring mellan årets mätning och 2018 års mätning står elever i årskurs 9 för. Även här syns klara skillnader mellan könen. Av pojkarna uppger 17 procent i årets mätning att de någon gång har använt narkotika, jämfört med 12 procent 2018. Andelen flickor som någon gång har använt narkotika ligger på 12 procent. År 2018 var den siffran istället på 9 procent.