Uncategorized

Staten ger bidrag till studerande asylsökande

Foto: Getty Images

Regeringen har beslutat att ersätta de kommuner som låter asylsökande fortsätta studera efter att de fyllt 18 år. 

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statlig ersättning för asylsökande med flera. Ändringarna gör det möjligt för de kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan att få ersättning för kostnaderna.

Regeringen säger att det är angeläget att asylsökande ungdomar som uppnår behörighet till ett nationellt program får möjlighet att fortsätta studera mot en gymnasieexamen. De förslog därför i budgetpropositionen för 2018 att de kommuner som erbjuder asylsökande ungdomar mellan 18-20 år utbildning på nationella program ska få statlig ersättning för dessa kostnader. På förslag av regeringen har riksdagen beslutat att avsätta 11 miljoner kronor per år för detta ändamål. Genom den förordningsändring som regeringen i dag har beslutat om blir det möjligt för kommunerna att ansöka om ersättning. En förutsättning är att den unge har påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon har fyllt 18 år.

Ersättningen ska, i mån av medel, betalas ut i enlighet med den schablonersättning som enligt förordningen betalas ut för kostnader för en elev i gymnasieskola. För 2018 är schablonbeloppet för en elev i gymnasieskola satt till 116 100 kronor per år. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2018 men kommunerna kan ändå ansöka om ersättning för kostnader från och med den 1 januari 2018. Regeringen följer frågan och säger sig vara beredda att återkomma i kommande propositioner för att trygga kommunernas förutsättningar för detta.