Nyheter

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Syftet med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Nu skickas promemorian på remiss. 
– Vi ser att det finns ett behov av att omedelbart kunna placera barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, även när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren, säger socialminister Lena Hallengren.

Skyddat boende är en vanlig och i det akuta skedet många gånger avgörande insats för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning vistades drygt 6 000 barn och lika många vuxna minst en natt i skyddat boende under ett år.

Det saknas i dag en tydlig reglering och definition av insatsen skyddat boende. Vidare saknas det tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav. I betänkandet Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112) föreslås att skyddat boende ska regleras som en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen, och omfattas av tillståndspliktigt samt särskilda kvalitetskrav.

I promemorian som nu remitteras föreslås förutom möjligheten att besluta om omedelbar placering också nya bestämmelser för att möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden. Det föreslås också vissa tydliggörande vad gäller elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende.