Beroende

Stark rekommendation för naloxon i nationella riktlinjer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda överdosmotgiftet naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos. Det är en ny rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda överdosmotgiftet naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos. Det är en ny rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon.

– Riktlinjernas rekommendation om naloxon och det nationella informationsmaterialet är de senaste av Socialstyrelsens åtgärder för att öka tillgängligheten till och kunskapen om naloxon. Läkemedlet kan rädda liv vid en opioidöverdos, och nu finns alla förutsättningar på plats för att fler regioner ska kunna starta så kallade naloxonprogram som kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Narkotika- och läkemedelsförgiftningar har tagit över 900 personers liv årligen i Sverige de senaste åren. Opioider är de vanligast förekommande substanserna bland dödsfallen.

Socialstyrelsen publicerar i dag en uppdatering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. En ny rekommendation som nu finns med är att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon och utbildningsinsats till personer med opioidberoende och risk för överdos. Åtgärden får högsta prioritet.

– Avgörande för rekommendationen är att naloxon kan ha en livräddande effekt, samtidigt som biverkningarna är begränsade. Rekommendationen utgår från befintliga studier och experters bedömningar, och tar stöd i WHO:s bedömning och rekommendation, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet.

Beräknas kosta knappt 12 miljoner kronor


Socialstyrelsen gör bedömningen att rekommendationen om naloxon kan komma att påverka resursfördelningen och organisationen inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor inom kriminalvården, sprututbytesmottagningar, mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och patienter med opioidberoende behöver utbildas.

– Vår analys visar att den sammanlagda kostnaden för naloxon och utbildning beräknas till knappt 12 miljoner kronor för hälso- och sjukvården. Då har vi utgått från att drygt 10 600 patienter får tillgång till två förpackningar naloxon per år. Varje förpackning kostar 449 kronor, säger Stefan Brené.

Informationsmaterial ska bidra till färre överdoser


Naloxonförskrivning ska kompletteras med utbildning. Därför har Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon som riktar sig till personer som brukar opioider.

– Hälso- och sjukvården kan använda materialet som stöd vid naloxonutbildning och förskrivning. Det tar bland annat upp hur man känner igen en opioidöverdos, och hur naloxon verkar och ges. Informationen ska stärka brukarnas egna möjligheter att hantera och undvika riskfyllda situationer som kan leda till överdos. Målet med materialet är att rädda liv, säger Brita Schedin, projektledare för informationsmaterialet.

Socialstyrelsen fortsätter stödja utvecklingen av beroendevården


Under 2018 har Socialstyrelsen och Läkemedelsverket genomfört flera föreskriftsändringar för att öka tillgängligheten till naloxon, som bland annat ger sjuksköterskor möjlighet att skriva ut läkemedlet.

– Den narkotikarelaterade dödligheten är hög i Sverige. Att öka tillgängligheten till naloxon kan bidra till att minska antalet dödsfall till följd av överdoser. Men det krävs även andra insatser. Socialstyrelsen fortsätter att stödja utvecklingen av beroendevården och kommer under 2019 bland annat att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i psykisk ohälsa och beroendeproblematik och ta fram ett kunskapsstöd om läkemedelsbehandling vid opioidberoende, säger Olivia Wigzell.