Nyheter

Sollentunas ungdomar väljer bort tobak och alkohol

I årskurs 9 är andelen tobaksfria ungdomar den högsta nivån sedan mätningarna startade 2008.

Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Mer än 26 000 elever i 341 skolor i Stockholms län har besvarat 2018 års Stockholmsenkät. I Sollentuna är det 1332 elever som har besvarat enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 78 procent.

Rökning bland Sollentunas unga är förhållandevis lågt. Andelen tobaksfria ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet har de senaste 10 åren ökat från cirka 60 procent till närmare 80 procent. I årskurs 9 är andelen tobaksfria ungdomar den högsta nivån sedan mätningarna startade 2008. Enkäten visar att det idag är 84 procent av flickorna som är tobaksfria. Vi kan se en ökning bland pojkar när det gäller användningen av snus. Hälften av pojkarna uppger att de köper sin tobak själva.

Trenden med minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar håller i sig. Bland niondeklassarna i Sollentuna är det 73 procent av pojkarna och 63 procent av flickorna som inte dricker alkohol, en ökning från förra mätningen. Vanligaste sättet att få alkohol är från syskon, kamrater eller syskons kamrater.

– Resultatet i undersökningen är ett viktigt underlag i kommunens arbete för att främja en hälsosam livsstil där barn och ungdomar, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade. Kommunen arbetar efter en femårig plan (ANDT-plan 2017-2021) kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Planen bygger på samverkan mellan exempelvis skola, polis, socialtjänst och idéburna verksamheter. Arbetet samordnas av preventionssamordnare på socialkontoret, säger Kerstin Lidman socialchef, Sollentuna kommun.

Undersökningen visar att det bara skett en marginell ökning i andelen ungdomar som använt narkotika, liknande resultat syns även i länet, nationellt och internationellt. Cannabis är den vanligaste drogen. Pojkar använder narkotika i större utsträckning än flickor. Det är framförallt bland elever på årkurs 2 på gymnasiet där användandet av narkotika är vanligast. Ökningen bland pojkar i gymnasiet har gått från 22 procent till 25 procent och för flickor från 12 procent till 18 procent. Enkäten visar också att det är fler elever som haft möjlighet att prova narkotika men som valt att säga nej jämfört med de senaste mätningarna från 2014 och 2016. Enligt undersökningar är den vanligaste anledningen till varför ungdomar tackar nej är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.