Migration

Socialstyrelsen om åldersbedömningar av asylsökande

Foto: Getty Images

Åldersbedömningar av asylsökande är just nu under diskussion i flera medier, vilket föranlett Socialstyrelsen att gå ut med ett klargörande om dess arbete med frågan.

Under våren 2015 såg Socialstyrelsen behov av att påbörja ett arbete med att göra en systematisk kunskapsöversikt/kartläggning över diagnostiska metoder för åldersbedömning av barn för att bättre värdera de metoder som fanns att tillgå. 

Detta arbete påbörjades i maj 2015 och målet var att utifrån bästa tillgängliga kunskap ge förslag på en metod/metoder för sådana åldersbedömningar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, deltog i arbetet. Syftet med projektet var att säkerställa att barns grundläggande rättigheter tillgodoses vid åldersbedömning genom att metoder för åldersbedömning väljs utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Arbetet resulterade i att Socialstyrelsen tog fram två olika kunskapsunderlag om medicinska åldersbedömningar. Den 20 april 2016 publicerades en systematisk forskningsöversikt om metoder.

Den systematiska vetenskapliga översikten genomfördes med stöd av ett antal externa experter och mynnade ut i ett förslag om att gå vidare med en pilotstudie, för att öka kunskapen om magnetkameraundersökning som metod.

Det andra underlaget var en etisk analys av åldersbedömning, 

Den etiska analysen konstaterade bland annat vikten av att redovisa osäkerhet i bedömningen tydligt. Om det råder betydande osäkerhet bör man snarare fria än fälla, eftersom det är ett större problem att inte ge skydd åt någon som har större skyddsbehov än att någon med mindre skyddsbehov skulle få skydd utan att ha rätt till det.

Den 14 juli 2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar (dnr S2016/04832/FS). Arbetet med uppdraget pågår och kommer att redovisas den 31 maj 2018.

Källa: Socialstyrelsen