Nyheter

SKL positiva till ny kommunallag

SKL:s ordförande Lena Micko. Foto: SKL

SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.

SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.

– En ny kommunallag är efterlängtad, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Den nya lagen innebär en anpassning av den grundläggande lagstiftningen för kommuner och landsting till dagens och förhoppningsvis även morgondagens förhållanden. Regeringen har på ett konstruktivt sätt varit lyhörd för remissutfallet och lagt fram ett väl avvägt förslag till helt ny lag, säger Lena Micko.

Lagrådsremissen innehåller flera välkomna nyheter, bland annat:

Möjlighet att kunna införa föräldra- och sjukledighet för kommunal- och landstingsråd, vilket förtroendevalda med heltidsuppdrag inte har idag.

Möjlighet att bestämma att en kommun- eller landstingsstyrelse ska kunna fatta beslut om vissa förhållanden som rör andra nämnders verksamhet.

– Vi är också nöjda med regeringens överväganden kring möjligheten att överklaga. Regeringen har lyssnat på SKL och många andra remissinstanser som avvisat utredningens förslag om utökad klagorätt för budgetbeslut och resultatutjämningsreserver. Detsamma gäller frågan om vem som ska kunna klaga. I lagrådsremissen lämnas den saken oförändrad i förhållande till dagens regler – och det är klokt, säger Lena Micko.

En annan fråga som varit omdiskuterad och som nu blivit tydligare handlar om högste tjänstemannen, det vill säga, kommun- eller landstingschefen/direktören. Det införs en regel om att det ska finnas en anställd som har denna ledande funktion, men i övrigt sägs inte mer än att kommun- eller landstingsstyrelsen i en instruktion ska bestämma direktörens arbetsuppgifter.

– Om kommuner och landsting använder detta rätt så kan det underlätta så att rollerna förtydligas mellan tjänsteman och förtroendevald, säger Lena Micko.