Migration

Sekretess är ett hinder för samverkan mot terrorism

Regeringen vill att att socialtjänsten ges utökade möjligheter att ta del av uppgifter från Polismyndigheten. 

Regeringen vill att att socialtjänsten ges utökade möjligheter att ta del av uppgifter från Polismyndigheten. I en proposition möjliggörs ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte inom ramen för arbetet med att motverka terroristbrottslighet.

Att bekämpa terrorism är ett ytterst angeläget samhällsintresse. En förutsättning för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta aktörer samverkar och kan utbyta information med varandra. Men nuvarande sekretessreglering innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och socialtjänsten inte kan utbyta information på ett ändamålsenligt sätt. Det är ett hinder för en effektiv samverkan mot terrorism.

Prop. 2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

– Regeringen föreslår därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bland annat ska ge ett mer effektivt informationsutbyte mellan Polismyndigheten och socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. Det här samarbetet är en viktig del i arbetet för att stärka vår motståndskraft mot terrorism, som är ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och som måste bekämpas kraftfullt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen vill också att socialtjänsten ska få utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Utlämnande från socialtjänsten ska i större utsträckning kunna ske vid misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet. Det kan till exempel röra sig om att lämna ut uppgifter om en individ som har manifesterat en vilja att utföra ett terroristbrott. Om personal vid socialtjänsten gör bedömningen att det finns en konkret risk för att en person som är äldre än 20 år kan komma att begå terroristbrottslighet så är de i dag förhindrade att dela med sig av information om det till polisen. Detta är inte acceptabelt och något som regeringen vill ändra på genom ett av förslagen i propositionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.