Nyheter

Regeringen vill se minskade tvångsåtgärder för barn

Regeringen föreslår i en ny proposition en reglering av olika tvångsåtgärder för patienter som är under 18 år. Exempelvis föreslås det att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus samt att fastspänning med bälte får pågå högst en timme.

Regeringen föreslår i en ny proposition en reglering av olika tvångsåtgärder för patienter som är under 18 år. Exempelvis föreslås det att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus samt att fastspänning med bälte får pågå högst en timme.

– Tvångsåtgärder i den slutna psykiatriska vården för barn och unga måste bli färre. Dels för att vi vill stärka barnrättsperspektivet men också för att vi vet att behandlingsresultaten blir bättre om det går att minska tvångsåtgärderna, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med propositionen är att minska tvångsåtgärder bland barn och unga som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, att stärka barnrätts­perspektivet och rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas och att bidra till kvalitetsutveckling inom psykiatrin, med särskilt fokus på tvångsvården.

I propositionen föreslås att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård införs en ny paragraf om att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen. Utevistelsen ska uppgå till minst en timme.

En patient som är under 18 år ska få spännas fast med bälte om det finns en omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga. Fastspänningen får pågå högst en timme jämfört med dagens fyra.

Ett barn får hållas avskild från andra barn om det är uppenbart att andra åtgärder är otillräckliga och endast om det är nödvändigt på grund av att han eller hon genom aggressivt beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om avskiljande gäller högst två timmar jämfört med dagens åtta.

Utöver detta föreslås en ny bestämmelse där det framgår att beslut om inskränkning i ett barns rätt till elektroniska kommunikationstjänster får gälla högst i en vecka jämfört med dagens två månader.

En ny paragraf föreslås om att en särskild underrättelse ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ett barn varit föremål för fastspänning, avskiljning, eller inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tre olika tillfällen under en vårdperiod.

Förslagen är finansierade med 100 miljoner årligen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Cirka 300 barn vårdas årligen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Av dessa utgör flickorna två tredjedelar och pojkarna en tredjedel. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka en månad.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.