Funktionsvariation

Regeringen lämnar förslag på åtgärder inom assistansersättningen

Foto: Getty Images

Under pressträff 14/11 presenterade barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér de åtgärder regeringen vill införa för upphäva den tillämpning av nuvarande lag som bland annat innebär borttaget stöd för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.

Det var efter att Försäkringskassan gjort en tolkning av den dom i Högsta förvaltningsdomstolen som föll 13 juni (HFD 2017 ref. 27) som bland annat innebar att assistansberättigade inte längre kunde beviljas assistans för väntetid och beredskap mellan hjälpinsatserna som storm av kritik riktades mot Försäkringskassan. Vi har tidigare om det här, och bland annat SKL, Funktionsrätt Sverige och  justitierådet Thomas Bull från Högsta förvaltningsdomstolen har varit mycket kritiska mot den tolkning som Försäkringskassan gjort.
Även barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér reagerade på tolkningen och sa i ett uttalande att hon ville förändra lagen för att återställa assistansersättningen till tidigare nivåer. Nu har alltså hon och regeringen presenterat sitt förslag på de nya lagförslag som på grund av Försäkringskassans tolkning alltså kommer att behövas.

Man vill därmed:
Återställa väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Lagförslag med innebörd att tidigare tillämpning av väntetid och beredskap återställs. Ikraftträdande föreslås under våren.

Stoppa tvåårsomprövningarna. Tillfällig lagändring med innebörd att Försäkringskassan inte ska göra tvåårsomprövningar. Ikraftträdande föreslås under våren.

Säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Lagförslag. Till kommunens uppgift hör redan idag att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS och att verka för att de som tillhör personkretsen får sina behov tillgodosedda. För att säkerställa att personer som får beslut om avslag eller indrag av statlig assistansersättning får information om rättigheterna enligt LSS föreslås att kommunerna blir skyldiga att informera personer som får sådana beslut från Försäkringskassan om detta.

Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018.
Det högre timbeloppet. Lagförslag med innebörd att återställa tidigare möjlighet för enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp än schablonbeloppet, att få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid. Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018. Ca 10 procent av de assistansberättigade har beviljats ett högre belopp än schablonbeloppet.

När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att betala ut assistansersättning i efterskott innebar det minskad flexibilitet för enskilda som har beviljats ett högre timbelopp än schablonbeloppet. För att korrigera för detta föreslår regeringen att Försäkringskassan ska göra en slutlig avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats.

Enligt Fuktionsrätt Sverige är den samlade funktionshinderrörelsen positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. 

– Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. – – Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats, säger han i ett uttalande.