Psykisk ohälsa vanligt problem bland nyanlända barn

Det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa, det visar Barnombudsmannens delrapport Nyanlända barn hälsa.
Barnombudsmannen vill få bukt med den psykiska ohälsan bland nyanlända barn genom tydligare regler kring hälsoundersökningar

Det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa, det visar Barnombudsmannens delrapport Nyanlända barn hälsa.

Det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa, det visar delrapportern Nyanlända barn hälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär som posttraumatiskt stressyndrom, trauma och depressioner. 

Nyanlända barns hälsa är en delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt. Delrapporten slår fast att det nyanlända barns vanligaste hälsoproblem är psykisk ohälsa.

Vanliga hälsoproblem bland de nyanlända barnen är posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Allvarliga problem som kräver vård. Barnets tillstånd riskerar också att försämras under den tid asylprocessen pågår.

Under 2015 kom det 70 000 barn och unga till Sverige för att söka asyl. Barnombudsmannen har sedan hösten 2015 träffat cirka 600 av dessa barn och frågat dem om hur de har tagits emot och hur de mår. En enkät har också riktats till 1 000 skolsköterskor för att bredda bilden kring nyanlända barns hälsa.

Både barn och elevhälsa beskriver att svåra minnen från flykt och hemland förorsakat psykisk ohälsa. Barnen ger en rad exempel på att de inte känner till att de har rätt till hälso- och sjukvård och att de nekats vård. De tar också upp andra faktorer som kan orsaka eller förvärra psykisk ohälsa. Den faktor som oftast nämns är ovisshet inför framtiden och rädsla för ett avslag på asylansökan.

Barnen berättar också att de inte fått någon hälsoundersökning, trots att de vistats länge i Sverige. En bild som bekräftas av både skolsköterskorna och BVC-sjuksköterskor. Några av orsakerna som nämns till att barnen inte får den vård de har rätt till, är dålig organisation; brist på tolkar och bristande samverkan mellan olika aktörer.

För att nyanlända barn i Sverige ska kunna åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa enligt barnkonventionens artikel 24 föreslår Barnombudsmannen att regeringen genomför en rad åtgärder och att landstingen inrättar barnlotsar.

Barnombudsmannens förslag:

1. Stärk elevhälsan och förtydliga hur hälsoundersökningar av nyanlända ska gå till:
Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer både för ett utökat uppdrag för elevhälsan och för hälsoundersökningar av nyanlända barn.

2. Förbättra informationen:
Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram tydlig information för barn och föräldrar om effekter av trauma och stress, vilken hjälp de har rätt till och vart de kan vända sig om de drabbas.

3. Förstärk vårdkedjan och säkerställ tillgången till traumafokuserad behandling:

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att förtydliga hur BVC, vårdcentraler, BUP, tandhälsa samt elevhälsa ska samverka. 
  • Ge Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn. Utveckla kompetensen om trauma och säkerställ att det finns tillgänglig behandling över hela.
  • Inrätta en barnlotsar i varje landsting eller region.
Ladda ner rapporten om Nyanlända barns hälsa här.

Related posts