Debattinlägg

Positivt med kompetens och befogenheter i fokus

Fredrik Griberg, verksamhetschef, Incola AB.
Fredrik Griberg, verksamhetschef, Incola AB.

DEBATT: Regelverket som styr HVB-verksamheter har länge känts föråldrat, och inte anpassat till hur samhället ser ut i dag. Detta har medfört en mängd olika problem som i slutändan på olika sätt kan påverka placerade barn och unga negativt.

I nuläget finns endast allmänna råd gällande vilken utbildning personal som arbetar på HVB-hem ska ha. I Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:55 står att ”personal bör ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning.” Detta är alltså rekommendationer och inte krav som måste följas.

Om det inte finns krav på kompetensen hos personal som ska ta hand om våra barn och unga, hur ska god kvalitet på HVB-hem kunna garanteras?

Alla HVB-hem strävar efter att kunna ge placerade barn och unga en trygg och säker vård. Detta är dock en mycket svår uppgift på grund av obefintliga befogenheter för personal som arbetar på HVB-hem. En stor anledning till att socialtjänsterna placerar barn och unga är ju att de behöver lyftas ur den destruktiva miljö de vistas i. När de är placerade kan de dock fortsätta kommunicera som vanligt med den värld de skulle skyddas ifrån. På grund av den personliga integriteten ska ungdomar enligt nuvarande regelverk bland annat tillåtas att ha mobiltelefon och deras rum får inte genomsökas efter droger och vapen. Hur ska då en trygg och säker vård på HVB-hem kunna garanteras?

Utifrån detta ser jag mycket positivt på den utredning som kom i höstas. I utredningen SOU 2023:66 ”För barn och unga i samhällsvård” finns ett flertal mycket bra förslag gällande kompetensbehov och ökade befogenheter för HVB-hem.

Kompetensbehov

Under punkt 8.7.1, Föreståndarens ansvar och kompetens, föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som beskriver att föreståndare ska ha en examen från högskola på minst grundnivå.

Under punkt 8.7.2, Den övriga personalens kompetens, föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om att personal som arbetar på HVB-hem som tar emot barn och unga under 21 år, ska ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning.

Gällande de ökade kompetenskraven så föreslås i punkt 8.7.3, Övergångsbestämmelser, en övergångstid på 2 år för kompetenskrav för föreståndare och 4 år för kompetenskrav för övrig personal. Detta ska gälla från det att de nya kraven träder i kraft.

Ökade befogenheter

Under punkt 8.8.3, Utredning av befogenheter vid HVB och SiS särskilda befogenheter, tas problemet med att ungdomar tar med sitt liv in på HVB. Detta blir såklart problematiskt då ungdomar via elektroniska kommunikationsmedel kan fortsätta ha kontakt med den miljö de ska bryta med.

Den 7/2–2024 kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet, med innehållet att man vill stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga i hem för vård och boende. Detta genom att utreda särskilda befogenheter vid HVB.

Särskilda befogenheter som utredningen ska titta på är bland annat följande:

Begränsning av vistelse utanför HVB, begränsning av elektronisk kommunikation, urinprovskontroll, rumsvisitation och omhändertagande av otillåtna föremål vid HVB.

Utredningen ska vara klar och redovisas den 9/5 – 2025.

Gällande ökade kompetenskrav så är ADDA i framkant i sitt ramavtal. De kräver redan nu i gällande ramavtal för HVB, att senast 2 år efter ramavtalets start ska minst 75% av personalen ha minst 2-åriga eftergymnasiala heltidsstudier inom relevant område. Det innebär att i april 2025 ska dessa krav vara uppfyllda.

Trots det positiva i att fokus nu finns på att öka kompetensen samt ge ökade befogenheter för HVB-hem, dröjer det ju något år innan det blir genomfört. Självklart behövs grundliga utredningar innan beslut tas, men behovet av förändringarna är väldigt stort. Att kunna ge vård och behandling av hög kvalitet i en trygg och säker miljö, är något som vi som arbetar inom branschen strävar efter.

Men varje litet steg i rätt riktning för att HVB-hem ska kunna vara den del av samhällets vård av barn och unga som det är tänkt, är ett steg till en vård med högre kvalitet i en trygg och säker miljö.

Fredrik Griberg

verksamhetschef, Incola AB