Funktionsvariation

Personer med funktionsnedsättning förlorar ekonomiskt stöd

Simon Johansson med sin gode man Lillemor Johansson. Foto: Jessica Linder Jansson.

Personer med funktionsnedsättning kan i ett slag bli av med hela sin handikappersättning när Försäkringskassan ersätter den med merkostnadsersättning. De som redan lever på ett minimum, helt utan marginaler, kan förlora upp till 2674 kronor per månad.

Personer med funktionsnedsättning kan i ett slag bli av med hela sin handikappersättning när Försäkringskassan ersätter den med merkostnadsersättning. De som redan lever på ett minimum, helt utan marginaler, kan förlora upp till 2674 kronor per månad.

Handikappersättning är en ersättning som betalas ut till personer som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att de behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. Genom en lagändring infördes 1 januari 2019 merkostnadsersättning som ersätter handikappersättningen. I praktiken innebär det att ersättningen för hjälpbehov i handikappersättningen faller bort och kvar blir endast ersättning för merkostnader. Det är fortfarande samma merkostnader till följd av en funktionsnedsättning som ligger till grund för beslut till den nya ersättningen. Trots det måste en ny ansökan göras.

För de personer som under 2019 fyller 30 år och går från aktivitetsersättning till sjukersättning samt har handikappersättning uppstår dessutom en katastrofal fallgrop. Det visar sig att handikappersättningen måste omprövas till merkostnadsersättning och för det är handläggningstiden upp till ett år! Och under tiden betalas ingen ersättning ut alls. Något som Försäkringskassan anmärkningsvärt nog inte förutsett.

– Det knasiga är att Försäkringskassan helt sonika drar in, alltså avslutar det tidigare beslutet om ersättning, innan de omprövat hur man kan beviljas enligt de nya reglerna! Nu vet jag inte hur jag ska klara mig, säger Simon Johansson, som blivit av med sin handikappersättning då han under 2019 går från aktivitets- till sjukersättning. Simon har fått veta att han kommer att tvingas vänta ett år på handläggning av ansökan om merkostnadsersättning.

Försäkringskassan säger att den långa handläggningen beror på att så många personer nu behöver söka den nya merkostnadsersättningen. Och de framhåller att den uteblivna ersättningen kommer betalas ut retroaktivt, om man haft rätt till den. Men för dem som drabbas är det inte till någon hjälp under den tid som ersättningen uteblir. Många berörda lever redan på existensminimum. Det finns inga marginaler att ta av.

– Helt orimligt! säger Anna Strimbold, jurist på Riksföreningen JAG. Det är dessutom förvaltningsrättsligt helt oacceptabelt att en handläggning av denna karaktär tar upp till 12 månader, fortsätter hon.

Riksföreningen JAG kräver att Försäkringskassan genast ser över sin rutin för handläggning av dessa ärenden. Försäkringskassan behöver också informera de personer i åldersgruppen som drabbas. Det måste gå att finna en provisorisk lösning. Det kan inte vara rimligt för en person med omfattande funktionsnedsättning att få ett sådant långt glapp i ett ekonomiskt stöd som man under lång tid har haft rätt till och sannolikt kommer ha rätt till framöver.