Oskuldskontroller och oskuldsoperationer ska kriminaliseras

"Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla", säger justitie­ministern.
Oskuldsintyg och oskuldsoperationer är ett uttryck för heders­relaterat våld. Foto: Getty Images

”Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla”, säger justitie­ministern.

”Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla”, säger justitie­minister Gunnar Strömmer när Regeringen presenterade den pågående utredningen.


Regeringen höll en pressträff för att presentera ett nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, där man bland annat tar krafttag mot hedersrelaterat våld. Där förekommer det att man utsätter flickor och kvinnor för så kallade oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det har dess­utom fram­kommit att det finns kliniker som erbjuder oskulds­operationer, ett kirurgiskt ingrepp i under­livet som ska bidra till att en blöd­ning uppstår vid samlag. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

”Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla. Det är därför angeläget att kunna ingripa mot personer som utför oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer”, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

En pågående utred­ning har sedan november 2021 i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Regeringen har nu gett utredningen i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska, tillsam­mans med övriga delar, redo­visas senast den 1 juli 2023.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas genom att det förebyggande arbetet förstärks permanent med 50 miljoner kronor per år. Regeringen föreslår också att det ska avsättas 20 miljoner årligen för statsbidrag till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden. Det skapar långsiktiga förutsättningar för civilsamhället att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen kommer inom kort påbörja arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet ska innehålla konkreta åtgärder för att säkerställa ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Related posts