Oklart lagförslag om uppehållstillstånd för studier

”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” är oöverskådligt och att det saknas en analys av konsekvenserna för landets kommuner och landsting, menar Sveriges Kommuner och Landsting - SKL.

”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” är oöverskådligt och att det saknas en analys av konsekvenserna för landets kommuner och landsting, menar Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.

Tanken med lagförslaget är att vissa ungdomar ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige så länge de studerar på gymnasiet och sköter sina studier. Efter avslutad utbildning ska dessa ungdomar genom att söka arbete och uppnå egen försörjning kunna ansöka om och beviljas permanent uppehållstillstånd. SKL anser att förslaget får konsekvenser för förbundets medlemmar som regeringen förbisett. SKL är starkt ifrågasättande till att lärare och annan skolpersonal i praktiken får ett orimligt stort ansvar för frågan om uppehållstillstånd, även om det inte är regeringens avsikt. Det krävs dessutom en grundlig analys vad gäller längden för de olika uppehållstillstånden utifrån vad som är rimligt att individer med begränsad studiebakgrund kan klara av. Skollagen måste skyndsamt ändras så att alla ungdomar som omfattas av lagförslaget har möjlighet att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. SKL anser att förslaget medför kostnader för landets kommuner, bland annat till följd av ökad efterfrågan på studier på gymnasieskola och komvux samt fler ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det finns även en risk att behovet av stödinsatser ökar inom såväl skolan som socialtjänsten. Det måste säkerställas att ungdomarnas försörjning under studietiden tillgodoses genom det statliga studiestödssystemet. SKL föreslår att en bestämmelse om att retroaktivt studiestöd kan utbetalas till socialnämnden införs, liknande den som gäller för socialförsäkringsförmåner. Regeringen måste säkerställa att kommuner och landsting får statlig ersättning för mottagandet av de grupper som omfattas av lagförslaget. Det finns redan med nuvarande regelverk brister vad gäller till exempel vissa personer som får uppehållstillstånd pga. tillfälliga hinder i verkställigheten, menar SKL.

Läs mer här

Related posts