Forskning

Nytt projekt ska studera ökat självbestämmande i LSS-boenden

Personal på gruppboende använder mindre än 10 procent av sin arbetstid till samspel med de boende.

Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta diakoni startar gemensamt ett forskningsprojekt inom LSS. Syftet är att öka kunskapen om interventioner kan leda till att personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostad får större delaktighet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta diakoni startar gemensamt ett forskningsprojekt inom LSS. Syftet är att öka kunskapen om interventioner kan leda till att personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostad får större delaktighet och inflytande i sitt vardagsliv genom metoden Active support. Projektet ska starta under våren 2020.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning exkluderades under lång tid från det vanliga samhället och många var tvungna att bo på institutioner. På 1980-talet började institutionsboendet ersättas med gruppboende där 4–6 personer hade sin egen lägenhet, men delade vissa gemensamma utrymmen och personal. Målsättningen var att skapa en vardagstillvaro som var så lik som möjligt med vardagslivet för den övriga befolkningen i Sverige. Men gruppboendena försvann och idag bor ungefär 28 000 vuxna i gruppboende eller bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

– Vi vet väldigt lite om hur vardagslivet på gruppbostäder ser ut sedan dess att att institutionerna avvecklades för drygt 15 år sedan. Genom det här projektet hoppas vi få större forskningsbaserad kunskap om det”, säger Magnus Tideman professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och projektledare.

Internationell forskning visar att personal på gruppboende använder mindre än 10 procent av sin arbetstid till samspel med de boende.

Det vill man försöka ändra genom metoden Active support, som går ut på att utveckla ett arbets- och förhållningssätt som stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning till att bli delaktiga personer med stort inflytande över sitt vardagsliv. Syftet är att göra det möjligt för alla, oavsett nivå av funktionsnedsättning, att kunna göra egna val, utveckla sociala relationer och delta i meningsfulla aktiviteter.

– Det här är en väldigt fin möjlighet för oss att kunna bidra till utvecklingen inom LSS. Området LSS är nytt för Ersta diakoni, och vi startar de första verksamheterna våren 2020, säger Mathias Laurentz, områdeschef LSS på Ersta diakoni.

Active support, som används i England och Australien, bygger på att varje vardagssituation kan vara en möjlighet till aktivitet. När dessa används på rätt sätt blir det möjligt att skapa valmöjligheter, inflytande och meningsfullt engagemang för varje enskild person med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets syfte är att öka kunskapen om interventioner, i form av utbildning och handledning i Active support på ett antal gruppbostäder, för att se om det leder till att personer med intellektuell funktionsnedsättning blir mer aktiva, får mer inflytande och större delaktighet i sitt vardagsliv. Projektet, som finansieras och genomförs i nära samarbete mellan Ersta diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola, är femårigt med planerad start i mars 2020. I projektet kommer en doktorand att arbeta.