Äldreomsorg

Nytt forskningsprojekt ska utveckla äldrevården

Målet är en samlad kompetens om vad som ska ge bra resultat för äldre i Europa.

De äldres livssituation i Europa ska nu studeras i ett forskningsprojekt finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Syftet är att utveckla vården för att öka välbefinnandet och välmåendet bland äldre. Högskolan i Borås är en av parterna.

De äldres livssituation i Europa ska nu studeras i ett forskningsprojekt finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Syftet är att utveckla vården för att öka välbefinnandet och välmåendet bland äldre. Högskolan i Borås är en av parterna.

Projektet heter ”Innovatedignity” och ska genom olika infallsvinklar studera, analysera och utvärdera vården av äldre i Europa. Totalt anställs 15 doktorander och projektet involverar experter från Storbritannien, Norge, Danmark, Sverige och Grekland. 

Ett värdigt åldrande Till Högskolan i Borås knyts två doktorander som påbörjar sin forskarutbildning i februari 2019 inom ramen för området Människan i vården. Utbildningen är totalt fyra år och sker i samverkan med övriga doktorander och inblandade lärosäten, bland annat planeras gemensamma workshops. Högskolan i Borås kommer exempelvis att leda en workshop om ledarskap.

Kristina Nässén, universitetslektor inom vårdvetenskap är projektledare för de aktiviteter som ska genomföras vid Högskolan i Borås.

– Uppdraget att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt åldrande är oerhört meningsfullt och betyder jättemycket. För akademin är detta särskilt roligt eftersom vi har en relativt ny forskarutbildning. Doktoranderna som börjar här är utländska, och det kommer att bidra till en ökad internationell prägel, vilket stärker akademin och vår utbildning ytterligare, säger hon.

De två doktoranderna kommer att studera ledarskap och genus i var sitt forskningsprojekt. Projektet om ledarskapet ska bland annat studera nödvändig kompetens inom vård och omsorg för att förbättra styrning, ledning och organisering. Det andra projektet ska undersöka genusaspekter för att öka kunskapen om vårt förhållningssätt i vården gentemot kvinnor och män. Något som skiljer sig åt i dag, enligt Kristina Nässén.

– Vi vet att män och kvinnor inte alltid får likvärdig vård. Ofta har detta sin grund i våra föreställningar om manligt och kvinnligt. Vår forskning syftar till att belysa olika infallsvinklar i bemötanden men också förstå vilken betydelse det har att stora delar av Europas åldrande befolkning såväl som vårdare i olika länder är kvinnor, säger hon.

Projektet ska resultera i att 15 doktorander från olika discipliner utbildas och som med sin samlade kunskap ska undersöka, reflektera och utvärdera befintliga vårdsystem och göra analyser utifrån äldres egna erfarenheter och perspektiv. Vidare ska de kunna bedöma och problematisera rådande lagstiftning, regler, riktlinjer för att kunna jobba med avancerade vårdmodeller. Målet är en samlad kompetens med analyser och slutsatser om vad som ska ge bra resultat för äldre i Europa.

Kathleen Galvin, professor i vårdvetenskap vid University of Brighton och gästprofessor vid Högskolan i Borås, kommer att leda EU-projektet. Hon kommenterar:

– Projektet kommer att generera ledare som är väl insatta i innovativ vård med utgångspunkt både från hälso- och sjukvården och andra områden som det tekniska, offentliga och om beslutsfattare till förmån för de äldre i Europa, säger hon.

Fakta om projektet ”Innovatedignity”  

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har tilldelat projektet 42 miljoner kronor.

Projektet har skapats inom nätverket EACS, European Academy of Caring Science. 

I projektet ingår: Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Bournemouth University, Birmingham City University (Storbritannien), Nord University (Norge), University of Ioannina (Grekland), Aarhus University (Danmark), Aalborg University (Danmark). Partners: The Patients Association, The Royal College of Nursing, Dansk Sygeplejeråd Forening (Danmark), Posifon Security (Sverige), University of Chester, Belong, ÆldreSagen Hjørring (Danmark), and KareInn.

Projektledning och koordinering sköts av University of Brighton i England. Från Sverige ingår Högskolan i Borås och Linnéuniversitet i Växjö. Högskolan i Borås har tilldelats 9 miljoner kronor för den del som ska genomföras här. Sammanlagt ska 15 doktorander utbildas, varav två i Borås, och de ska i projekt, individuellt och gemensamt, studera äldres situation i Europa i syfte att utveckla vården och öka välbefinnandet. Utbildningen startar våren 2019 och pågår till 2023.