Behandling

Nya regler om spelmissbruk från och med 1 januari 2018

Foto: Getty Images

De nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk, träder i kraft 1 januari 2018. Reglerna införs i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och Hälso- och sjukvårdslagen(2017:30) HSL.
Spelmissbruk avser här missbruk av spel om pengar.

De här ändringarna har tillkommit för att personer med spelmissbruk ska ges bättre förutsättningar att få vård och hjälp för sitt missbruk kombinerat med stöd och behandlingsinsatser för att kunna komma ur dessa problem.
Genom förebyggande insatser så ska man även minska riskerna för att individen ska utveckla ett spelmissbruk.
Förändringarna syftar inte till att ändra ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen landsting respektive kommuner, när det gäller vård och stöd vid missbruk och beroende, utan ska förbättra förutsättningarna för samverkan.

Hälso- och sjukvården har sedan tidigare ansvar för att behandla spelberoende, precis som andra psykiatriska tillstånd.
Gällande Socialtjänst, så utvidgas det ansvar som tidigare bara gällt missbruk av beroendeframkallande medel, till att även gälla spelmissbruk.
Regeringen framhåller att både socialtjänst och hälso- och sjukvården har viktiga uppgifter som ska värderas likvärdigt och samordnas i ett väl fungerande vård- och stödsystem som ska utgå ifrån individernas olika behov och önskemål.

Socialnämnderna får också ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.
Källa:Socialstyrelsen