Nyheter

Nya lagar och förordningar inom vård och omsorg 2023

Flera befintliga statsbidrag riktade till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet samlas i en ny förordning.

Har du koll på de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft den 1 januari 2023?

Har du koll på de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft den 1 januari 2023? Här kommer några inom vård och omsorg. Vissa trädde ikraft i slutet av 2022, till exempel att ett nationellt centrum mot hedersvåld inrättas, som nu är igång.

Några viktiga lagar och förordningar inom socialt arbete, vård och omsorg:

Samlad förordning för statsbidrag till organisationer inom brottsofferområdet 

Ny förordning: Förordning (2022:257) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Beslutsunderlag: Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet SFS: 2022:257 

Ikraftträdande: 1 januari 2023 

Flera befintliga statsbidrag riktade till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet samlas i en ny förordning. Bidraget riktar sig till organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bidraget fördelas av Socialstyrelsen som organisations- eller verksamhetsbidrag. Som huvudregel ska ett beslut om bidrag gälla för två bidragsår. 

Ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas 

Ny förordning: Förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck SFS: 2022:1345 

Ikraftträdande: 1 oktober 2022 

Ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtyck inrättas vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Läs mer här.

Arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende stärks 

Ny förordning: Förordning (2022:1416) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende SFS: 2022:1416 
Ikraftträdande: 3 oktober 2022 

Ett nytt statsbidrag inrättas i syfte att långsiktigt stärka och utveckla kommuners arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende. Bidraget fördelas av Socialstyrelsen efter ansökan. Vid bedömningen ska myndigheten särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av resultaten. 

Statligt stöd till organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige 

Ny förordning: Förordningen (2022:1212) om statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige SFS: 2022:1212 
Ikraftträdande: 11 juli 2022 

Statsbidrag får enligt förordningen ges till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med mottagande av människor som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Bidraget syftar särskilt till att stödja organisationernas möjligheter att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter 33 (54) och samordna och stödja frivilliginsatser. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt förordningen. 

För vårdgivare eller omsorgsgivare införs en möjlighet att använda sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 

Ny lag: Lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation SFS: 2022:913–922 
Ikraftträdande: 1 januari 2023 

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation införs som ersätter patientdatalagens (2008:355) bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser rörande de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vårdgivare och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare. I lagen 46 (54) införs integritetsstärkande åtgärder samt uttryckliga bestämmelser om barns samtycke till behandling av personuppgifter.