Forskning

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

Forte stärker forskningen inom hälsa

92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.

92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.


Samhället står inför stora utmaningar och vi måste hitta nya sätt att ställa om vårt sätt att leva. Forskningen har en viktig roll och kan bidra med kunskap till att hitta lösningar för ett socialt hållbart samhälle. Därför stärker Forte forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front.

– För att få en mer hållbar framtid är det angeläget att lyssna på forskningen. Med mer kunskap kan rätt beslut fattas och åtgärder vidtas för att komma till rätta med de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför är jag stolt över att vi nu stärker forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd och finansierar så många som 92 nya forskningsprojekt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering, Forte.

Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning som välkomnar alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Denna bredd återspeglas också i helheten av de ansökningar som beviljats forskningsmedel.

1037 ansökningar skickades in till den årliga öppna utlysningen 2019. Finansieringen omfattar totalt 322 miljoner kronor fördelat på tre bidragsformer.

– Jag ser med spänning fram emot att följa de här forskningsprojekten de kommande åren och är säker på att de kommer bidra med kunskap som är viktig för samhällsutvecklingen, säger Cecilia Beskow.

Här följer några exempel på projekt som beviljats forskningsmedel:

Samhällets ansvar för familjehemsplacerade barn: villkor, strategier och betydelser av socialtjänstens uppföljning


Projektledare: David Pålsson, Stockholms universitet.

Fosterbarn som medelålders vuxna: För vem och under vilka omständigheter kan placering i familjehemsvård motverka ohälsa och sociala problem över levnadsbanan?

Projektledare: Lars Brännström, Stockholms universitet.

Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE)

Projektledare: Ylva B Almquist, Stockholms universitet.

Långtidsförlopp vid alkoholberoende: konsumtionsnivå, grad av beroende, hälsotillstånd och betydelse av behandling

Projektledare: Sven Andréasson, Karolinska Institutet.
Familjehem som samhällsåtgärd: ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering.
Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet.

Läkemedelsbehandling för ADHD och risk för somatiska hälsoproblem: bevis från två nationella kohortstudier 

Projektledare: Zheng Chang, Karolinska Institutet

Longitudinell forskning om utveckling av unga vuxna, med fokus på barn som far illa

Projektledare: Thorbjörn Ahlgren, Högskolan i Jönköping