Nyheter

Ny studie: Så mår nyanlända barn i Sverige

Studien visar att det är avgörande att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.

En klar majoritet av nyanlända barn och unga uppger att de mår bra och är tillfreds med livet. Samtidigt uppger vart femte barn att de känt sig illa behandlade på grund av sin bakgrund. Det framgår av studie från Röda Korsets Högskola och Folkhälsomyndigheten.

En klar majoritet av nyanlända barn och unga uppger att de mår bra och är tillfreds med livet. Samtidigt uppger vart femte barn att de känt sig illa behandlade på grund av sin bakgrund. Det framgår av studie som Röda Korsets Högskola och Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av regeringen.

Röda Korsets högskola har i samarbete med Folkhälsomyndigheten gjort en enkätundersökning bland mer än 2 500 barn och unga i åldrarna 12–18 år som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Undersökningen är en av de mest omfattande som gjorts av hälsa och levnadsförhållanden bland nyanlända barn och unga i ett höginkomstland.

Studien visar att: 
– Nästan alla tillfrågade, över 95 procent, svarar att de mår bra och att en klar majoritet, 70 procent, känner att de är tillfreds med livet.

– De allra flesta, 90 procent, uppger också att de har det bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan.
– 15 procent uppger att de ibland, ofta eller alltid blir retade eller mobbade av andra elever, och vart femte barn har känt sig illa behandlat på grund av sin bakgrund.
Skolans stöd och resurser är avgörande
De allra flesta säger att de har de bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan. Samtidigt förekommer upplevelser av diskriminering och mobbing. Totalt 15 procent av både flickor och pojkar uppgav att de ibland, ofta eller alltid blir retade eller mobbade av andra elever och att vart femte barn har känt sig illa behandlat på grund av sin bakgrund.

– I en ny miljö är känslan av trygghet mycket viktig för barns hälsa. Att uppmärksamma skolans sociala miljö, och rikta insatser för att främja sunda elevrelationer och jämlikhet kan därför vara särskilt hälsofrämjande för nyanlända barn, säger Fredrik Saboonchi, professor vid Röda Korsets Högskola.

Många upplever också att skolarbetet är svårt, och var fjärde barn säger sig ha svårt med språket. En av slutsatserna av studien är att skolans stöd och resurser är avgörande, så att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.

– Att klara skolan ger i sin tur förutsättningar för en fortsatt god hälsa. Nyanlända barn är i en känslig fas i livet och betydelsen av skolan och dess stödjande funktion kan inte överskattas, säger Anna-Karin Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta om studien: 
– Totalt 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år besvarade en enkät som skickats till ett slumpmässigt urval av 10 000 barn som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien.
– De hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige och hade blivit mottagna av kommuner mellan 2014 och 2018.
– De flesta bodde med en eller båda av sina föräldrar, men nästan var femte var ensamkommande.
– Enkätundersökningen har genomförts under 2018 av Röda Korsets Högskola i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Studien har gjorts på uppdrag av regeringen.
– Rapporten ger en översiktlig bild av undersökningens resultat. Resultaten i undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatta analyser.