Nyheter

Ny strategi med fokus på att förhindra våld

Den nya strategin ska förbättra insatserna för de utsatta och att förebygga våld. Foto: Getty Images

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ställer högre krav på kommunerna att arbeta förebyggande. Nu är en ny strategi antagen i Kalmar kommun.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ställer högre krav på kommunerna att arbeta förebyggande. Nu är en ny strategi antagen i Kalmar kommun med fler förebyggande insatser som ska bidra till ett effektivare arbetssätt och att internationella, nationella och lokala mål nås. 

Statistik visar tydligt att män och kvinnor drabbas olika av våld och att män är överrepresenterade som våldsutövare. Därför behövs en särskild strategi mot mäns våld mot kvinnor med målet att våldet ska upphöra.

– Denna strategi är viktig, särskilt då mäns våld mot kvinnor är det yttersta beviset för vårt ojämställda samhälle. Våldet behöver upphöra, säger Liselotte Ross (V), kommunalråd.

Tidigare insatser har fokuserat på att hantera våldets konsekvenser. Med den nya strategin är målet att dels förbättra insatserna för de kvinnor som utsätts för våld, men även att arbeta mer förebyggande för att förhindra att våld utövas från första början.

– Det är tydligt att destruktiva mansnormer leder fram till våld. Därför ligger det mycket större fokus på det förebyggande arbetet och på ungas relationer, säger Liselotte.

I Kalmar kommuns nya strategi lyfts det fram hur pojkar och män behöver bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör.

– Det är oerhört viktigt att killar och män säger ifrån och aktivt bryter normer som kan leda till våld. I allt från den kanske destruktiva jargongen i omklädningsrummet till en oönskad klapp på en kollega, säger Liselotte.

Strategin fokuserar på sex fokusområden:

1. Våldsförebyggande arbete

2. Tidig upptäckt av våld samt stärkt skydd och stöd för våldsutsatta
3. Motverka våld i ungas parrelationer
4. Tidiga insatser riktat till personer som utövar våld och kontroll i sina relationer
5. Kunskap och kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
6. Samverkan med myndigheter, föreningsliv och övriga aktörer
Arbetet med att implementera strategin startar direkt.

– Det första vi behöver göra är att bilda en grupp med representanter från kommunens olika förvaltningar och bolag. Tillsammans behöver vi skapa en handlingsplan utifrån strategin som konkretiserar vårt uppdrag under de kommande åren. Efter det ska strategin arbetas in i vårt vardagliga arbete, säger Melker Labroy, samordnare för brottsförebyggande arbete.