Nyheter

Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Marie Axelsson

Försäkringskassans handläggare uppskattar att en del beviljade insatser inte utförs.

I en ny rapport från Försäkringskassan efterfrågar medarbetare inom assistansersättningen mer stöd när de ska utreda och bedöma rätten till ersättningen. De uttrycker även oro för att utbetald assistans inte alltid utförs i praktiken. Resultatet av enkätundersökningen kommer användas i myndighetens fortsatta arbete med att utveckla assistansersättningen.

Försäkringskassan har undersökt hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. Syftet är att få mer kunskap om den egna administrationen och om vad som behöver förbättras. Cirka 70 procent av handläggarna som arbetar med assistans deltog i enkäten. Resultaten, som presenteras i rapporten Försäkringskassans administration av assistansersättningen, är ett viktigt underlag för myndigheten och en del i utvecklingsarbetet av assistansersättningen.  

– Våra handläggare har tillsammans en omfattande och unik kunskap om assistansersättningen och deras bild vill vi ta del av. När handläggarna pekar på vad som krävs för att göra utredningarna bättre och mer rättssäkra, och när de uttrycker oro för att utbetald assistans inte utförs, känner jag stolthet för att de tar ansvar för att vi ska vara framgångsrika i vårt arbete och på så sätt värna assistansreformen, säger Marie Axelsson som är försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Av rapporten framgår bland annat hur handläggarna ser på orsaken till varför det beviljas allt fler timmar. De upplever svårigheter att bedöma det verkliga behovet av assistans i kombination med att systemet saknar incitament att begränsa antalet beviljade timmar. Andra förklaringar som ges är att de privata anordnarna kan upplevas som pådrivande i handläggningen av assistansersättningen. De har även fått uppskatta hur mycket tid som de tror utförs i praktiken och deras uppskattning är att en del beviljad och utbetald assistans inte utförs.

– Flera av de förslag till förbättringar som lyfts fram i rapporten har vi redan påbörjat. Ett nytt och modernt IT-stöd, förstärkning av försäkringsmedicinsk rådgivning och översyn av våra utredningsmetoder är några åtgärder som vi redan arbetar med. Nu kommer vi att identifiera vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras för att vi ska ha en rättssäker och effektiv process i vårt arbete med att utreda och besluta om rätten till assistansersättning, säger Marie Axelsson.

Hela rapporten finns att hämta här: Försäkringskassans administration av assistansersättningen